A LE HEK ML KANUNU 1 Mevzuat Gov Tr

?L ÖZEL ?DARES? KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 24-Nov-2017

9286-1 ?l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazlar? Madde 7- ?l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazlar? unlard?r: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5302.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

5362 Say?l? Esnaf ve Sanatkârlar ... - mevzuat.gov.tr

Posted on 23-Nov-2017

9407 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULU?LARI KANUNU Kanun Numaras?: 5362 Kabul Tarihi : 7/6/2005 Yay?mland??? R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Say? ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5362.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

EMLAK VERG?S? KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 20-Nov-2017

4688-1 l) Yabanc? devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullan?lan binalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunlar?n müútemilat? ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1319.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

6831 Say?l? Orman Kanunu - mevzuat.gov.tr

Posted on 19-Nov-2017

3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numaras?: 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yay?mland??? R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Say? : 9402.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6831.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Aiwa XR C303RW SM Pdf - Ebooks Download

Posted on 11-Nov-2017

Aiwa XR C303RW SM . 2489 Say?l? Kefalet Kanunu - mevzuat.gov.tr. Posted on 26-Oct-2017 . 1367 Adiyen zimmettar olanlar hakk?nda Ceza Kanununun hükümleri tatbik ....

http://www.avbook.in/ebook/s/Aiwa-XR-C303RW-SM-.html

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

S?GORTACILIK KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 09-Nov-2017

10148 h) (De?i?ik: 13/6/2012-6327/47 md.) Levha: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta úirketleri, reasürans úirketleri ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 say?l? ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5684.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

6098 Say?l? Türk Borçlar Kanunu - mevzuat.gov.tr

Posted on 09-Nov-2017

10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numaras?: 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yay?mland??? R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Say? : 27836.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

5015 SAYILI PETROL P?YASASI KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 09-Nov-2017

8642 9) Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donan?ma sahip gerçek ve tüzel kiileri, 10) Bayilik: Kar?l?kl? yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5015.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

BASIN KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 08-Nov-2017

8840 Cinsel sald?r?, cinayet ve intihara özendirme Madde 20- Cinsel sald?r?, cinayet ve intihar olaylar? hakk?nda, haber vermenin s?n?rlar?n? a?an ve ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5187.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

T.C. - haber.evrim.com

Posted on 08-Nov-2017

MEVZUAT B?LG?LEND?RME SERV?S? [email protected] | www.evrim.com T.C. MAL?YE BAKANLI?I Gelir ?daresi Ba?kanl??? VERG? USUL KANUNU S?RKÜLER?/95.

http://haber.evrim.com/files/7615.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ÇOCUK KORUMA KANUNU - Mevzuat Bilgi Sistemi

Posted on 06-Nov-2017

9503 e) Bar?nma tedbiri, bar?nma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayat? tehlikede olan hamile kad?nlara uygun bar?nma yeri sa?lamaya,.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

657 Devlet Memurlar? Kanunu - mevzuat.gov.tr

Posted on 04-Nov-2017

4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numaras?: 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yay?mland??? R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Say?: 12056.

http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.657.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

SU ÜRÜNLER? KANUNU (1)(2) - mevzuat.gov.tr

Posted on 02-Nov-2017

4718 ?çsular: Göller,suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetitirme yerleridir..

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1380.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

NOTERL?K KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 02-Nov-2017

4856 Staj?n ilan?: Madde 10 – Staj için baúvurma istemi yukar?daki maddede yaz?l? hususlarla birlikte istem tarihinden itibaren on gün.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1512.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

KAT MÜLK?YET? KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 29-Oct-2017

4135 Kat mülkiyetini kay?tlayan haklar, kendili?inden arsa pay?n? da kay?tlar. Kat irtifak?na konu olan arsa üzerinde bu hakla ba?daúmas? mümkün olmayan ....

http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.634.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Vergi Mevzuat? Yönünden Geç Gelen Faturalar?n Durumu

Posted on 29-Oct-2017

Vergi Mevzuat? Yönünden Geç Gelen Faturalar?n Durumu 1. G?R?? Vergi Usul Kanunu, sat?lan emtia veya yap?lan i? kar??l???nda mü?terinin borçland???.

http://www.bursa-smmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/150MYU.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

?mar Kanunu (3194) - Mevzuat Bilgi Sistemi

Posted on 29-Oct-2017

6680 Uygulama ?mar Plan?; tasdikli halihaz?r haritalar üzerine varsa kadastral durumu iúlenmiú olarak naz?m imar plan? esaslar?na göre çizilen ve çeúitli ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

SULAMA ALANLARINDA ARAZ? ... - mevzuat.gov.tr

Posted on 29-Oct-2017

2151 SULAMA ALANLARINDA ARAZ? DÜZENLENMES?NE DA?R TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL??? Bakanlar Kurulu Karar?n?n Tarihi: 11.6.1985, No : 85/9588.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.859588.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ÇEVRE KANUNU (1) (2) - mevzuat.gov.tr

Posted on 27-Oct-2017

5911 Proje tan?t?m dosyas?: Gerçekleúmesi plânlanan projenin yerini, özelliklerini, olas? olumsuz etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

PASAPORT KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

Posted on 27-Oct-2017

2362 B) Nüfus hüviyet varakas?ndan ba?ka vesika veya delil gösterenler ise, bu vesika veya delillerin k?ymeti polisçe takdir edilerek Türk vatanda?? ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5682.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

SAYI?TAY KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 27-Oct-2017

10709 ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer al?p almad???na bak?lmaks?z?n özel hesaplar dahil tüm kamu hesaplar?, fonlar?, kaynaklar? ve faaliyetlerini,.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6085.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

TÜRK CEZA KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

Posted on 26-Oct-2017

8966 Tan?mlar Madde 6- (1) Ceza kanunlar?n?n uygulanmas?nda; a) Vatandaú deyiminden; fiili iúledi?i s?rada Türk vatandaú? olan kiúi,.

http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

2489 Say?l? Kefalet Kanunu - mevzuat.gov.tr

Posted on 26-Oct-2017

1367 Adiyen zimmettar olanlar hakk?nda Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmekle beraber bunlar da para ve ayniyat?n al?n?p verilmesi ve elinde tutulmas? gibi ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2489.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

2813 Telsiz Kanunu - mevzuat.gov.tr

Posted on 26-Oct-2017

5682 (De?i?ik birinci cümle: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul Bakan? Kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi Baúkana aittir..

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2813.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

5521 Say?l? ?? Mahkemeleri Kanunu - mevzuat.gov.tr

Posted on 26-Oct-2017

2246-2318 5521 sayili kanuna ek ve de????kl?k get?ren mevzuatin veya anayasa mahkemes? tarafindan ?ptal ed?len hÜkÜmler?n yÜrÜrlÜ?e g?r?? tar?h?n?.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5521.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

ASKER? HAK?MLER KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

Posted on 25-Oct-2017

3814 B) Askeri liseleri bitirerek harb okullar?na kabul olunan isteklilerden, üniversitelerce aran?yorsa, hukuk fakültelerinin giriú s?navlar?n? veya ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.357.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Belediye Kanunu (Kanun No:5393) - mevzuat.gov.tr

Posted on 25-Oct-2017

9470 Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin karar? veya seçmenlerinin en az yar?s?ndan bir fazlas?n?n mahallin en büyük mülkî idare amirine ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

?EKER KANUNU - mevzuat.gov.tr

Posted on 24-Oct-2017

7893 Hammadde ve ?eker fiyatlar? Madde 5 – ùeker pancar? fiyatlar? her y?l, eker fabrikas? ileten gerçek ve tüzel kiiler ile üreticiler ve/veya.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4634.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

SAYI?TAY KANUNU

Posted on 24-Oct-2017

BAHUM Mevzuat Yönetim Sistemi _____ 6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SAYI?TAY YARGI VE KARAR ....

http://audssm.ankara.edu.tr/files/2013/11/832Sayistay_Kanunu.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

275 - Mevzuat Bilgi Sistemi

Posted on 24-Oct-2017

275 L?MANLAR KANUNU Kanun Numaras? : 618 Kabul Tarihi : 14/4/1341 Yay?mland??? R. Gazete : Tarih : 20/4/1341 Say? : 95 Yay?mland??? Düstur : Tertip : 3 ....

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.618.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :