Aktvendim Per Pranim Ne Pune

 Aktvendim Per Pranim Ne Pune[Full DOWNLOAD]

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KADASTËR ...

e Ligjit për marrëdhënie pune dhe dispozitat nga sfera e shëndetësisë, ... drejtori i Agjencisë miraton aktvendim. (5) ... të vërtetimit për pranim të ....

Source:www.justice.gov.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Raport i Performancës # 2011-01

gjitha këto lëndë kanë pasur aktvendim për pezullim për ... Gjykata komunale ne vendin e së cilës ... pranim të të dënuarit nga burgu ....

Source:www.gjyqesori-rks.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

21 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр ...

voni në afat prej një ditë pune, ... ne nënshkrues të marrëveshjes për pranim të ndërsjellë të ... Me aktvendim nga paragrafi (4) ....

Source:www.moepp.gov.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Untitled-1 [unite.edu.mk]

njohura për ne. Atëbotë, me nismën e intelektualëve shqiptarë, të disa ... pune të palodhshme, plot vështirësi dhe sakrica, Universiteti i Tetovës, në.

Source:unite.edu.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë – Megjashi

të drejtat e fëmijëve tek ne. ... në bashkëpunim me Centro Regionale di Intervento per la Cooperacione ... Pranim i delegacionit të fëmijëve anëtarë të ....

Source:www.childrensembassy.org.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PROJEKTRREGULLORE –MBI USHTRIMIN E KONTROLLIT TË THERJES ...

Aktvendim mund të kontestohet brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e marrjes në dorëzim të tij, ndërsa ankesa i drejtohet Kryeshefit të Ekzekutivit. 4.

Source:kk.rks-gov.net

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :