Artikuj Shkencore

 Artikuj Shkencore[Full DOWNLOAD]

Shkarko cv Universiteti "Alekser Xhuvani"

2004: Profesor i Asociuar Komisioni i Kualifikimit Shkencor me vendimin nr. 91 Tiranë; Publikime artikuj shkencore në organe shkencore. 2009: Revista ....

Source:www.uniel.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Më shumë. Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqipërisë

Reviste Shkencore si përsa i përket formës ashtu edhe përmbajtjes. Shkrimet duhet të paraqiten si artikuj jo më shumë se 12 faqe dhe jo më pak se 7 faqe..

Source:www.magjistratura.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Rregullore e Keshillit te Profesoreve

Procedurat për dhënien e Gradës shkencore “DOKTOR” . Të kenë botuar së paku dy artikuj shkencorë origjinalë ose review (analiza shkencore) në revista ....

Source:www.geo.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

1220264131 Cv_Safet Dogjani Shqip.pdf

Artikuj shkencore: Artikuj jashte shtetit: ku eshte bashkeautor: 11.Referate shkencore: Referate jashte shtetit: 12. Kumtesa ne konferenca shkencore (ose me .

Source:www.geo.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

SSH.06 STANDARDET E PERSONELIT Dibmin fgjm.org

d) Kane botuar se paku dy artikuj shkencore origjinale ose review (analiza qe mban numer ISBN je vleresohet e barabarte me deri 4 artikuj shkencore te..

Source:dibmin-fgjm.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

4. Vendim i Këshillit të Ministrave nr.467 datë 18.7.2007

ç) Kanë botuar së paku dy artikuj shkencorë origjinalë ose review (analiza shkencore) në revista shkencore nga të cilët së paku njëri duhet të jetë botuar ose .

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

5. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 864 datë 5.12.2007

ministrit te Arsimit dhe Shkences Keshilli i Ministrave. V END 0 S I: Te kete botuar si autor i pare se paku tri artikuj shkencore ne revista shkencore. Se paku ..

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Meri Gjoleka CV Universiteti i Vlorës 'Ismail Qemali'

Botime ne organe shkencore brenda dhe jashte vendit. Artikuj shkencore. 2012. Artikulli shkencor me teme: “Bilinguismo e Biculturalismo: Una percezione della .

Source:www.univlora.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

REPUBLIKA E SHQIPERISE UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I ...

16. Artikuj te botuar ne revista shkencore dhe kulturore brenda vendit - Rreziku i pesticideve ne Shqiperi (Ora e Shqiperise) - Artikull - Standartizimi i emrave ....

Source:www.fhf.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Republika e Kosovës

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Ligji Nr. 03/L-161 LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE.

Source:www.atk-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :