Artikuj Shkencore

 Artikuj Shkencore[Full DOWNLOAD]

Biografia Kadri Kryeziu (1958) është gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese

Republikës së Kosovës doktor i shkencave juridike. Ka një kushtetuese” si dhe ka mbi 100 artikuj shkencorë të botuar në revista të ndryshme kombëtare dhe ....

Source:www.gjk-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

FJALA SHQIPE NË VEND TË FJALËS SË HUAJ

4 mbështetet në kriteret shkencore që përcaktohen në platformën e veçantë, e cila u miratua nga Komisioni i përhershëm për këtë qëllim.

Source:www.shkenca.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

FORMA TË REJA TË KOMUNIKIMIT NË GRUP NË PROCESIN E ...

universiteti i tiranËs fakulteti i gjuhËve tË huaja departamenti i gjuhËs angleze forma tË reja tË komunikimit nË grup nË procesin e mËsimdhËnies.

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Republika e Kosovës

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Ligji Nr. 03/L-161 LIGJI PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE.

Source:www.atk-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

PROGRAMI Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimit dhe ...

ii UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DEPARTAMENTI I KIMISË INDUSTRIALE Disertacion I Paraqitur nga MIGENA HOXHA Për marrjen e gradës shkencore.

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :