Atestat Informatica

 Atestat Informatica[Full DOWNLOAD]

Doru Anastasiu Popescu

3. Bacalaureat si Atestat, în colaborare, Editura L&S, Bucuresti, 1999 4. Probleme de Informatica pentru gimnaziu si liceu, Editura ALL, Bucuresti, 2000.

Source:www.dopopan.ro

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Invatamant Pe perioada 1 11/11/2014 3 superior ...

C.P.C.D. TURNU-ROSU educatoare Turnu Rosu, Str: Turnu Rosu, nr:693, bl:, ap:, Tel:0269527670 1 12/11/2014 Liceu de specialitate 0 Pe perioada determinata.

Source:sibiu.anofm.ro

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :