Detyra Te Matematikes Per Klasen 8

MATEMATIKË - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...

54 QËLLIMET Programi i lëndës së matematikës për klasën e katërt ka për qëllim: • Të zhvillojë te nxënësit imagjinatën, kureshtjen, vëmendjen, kuj-.

Source:www.masht-gov.net

[ Read more ] [ Donwload ]

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 8 - Botime Pegi | Botime ...

MATEMATIKA 8 7 dallimin ndërmjet njohurive esenciale nga ato të dorës së dytë. Këta nxënës përdorin njohuritë teorike, duke zgjidhur detyra jo vetëm sipas ....

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 6 - Botime Pegi | Botime ...

MATEMATIKA 6 6 Së katërti, lënda e matematikës, për nga vetë specifika e saj ka një avantazh në krahasim me lëndët e tjera. Ky avantazh konsiston ne ....

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]

FËMIJA, PRINDI DHE M A T E M A T I K A 1

PROF.AS.DR. SOTIR RRAPO NERITAN BABAMUSTA FËMIJA, PRINDI DHE M A T E M A T I K A 1 (Libër metodik në ndihmë të prindërve).

Source:www.see-educoop.net

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :