Format E Kontratave Te Punes

 Format E Kontratave Te Punes[Full DOWNLOAD]

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Fletet e Verdha

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:fleteteverdha.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PËR ODAT E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSOR

6 1.5. bashkëpunimi me organet shtetërore dhe lokale që adresojnë çështjet e shëndetësisë dhe bashkëpunimi me shoqatat e tjera profesionale në vend dhe ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë

2 1. Hyrje Problemet pronësore janë njëra ndër problemet më të ndërlikuara në Kosovë si në aspektin e drejtës, ashtu edhe në aspektin e të bërë biznes ....

Source:unhz.eu

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :