Format E Kontratave Te Punes

 Format E Kontratave Te Punes[Full DOWNLOAD]

Kod i Punes - Informacion, komunikim, sisteme | infokom ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale DREJTORIA E MARREDHENIEVE TE PUNES KODI I PUNES ( I NDRYSHUAR ) 2003 REPUBLIKA E SHQIPËRISË.

Source:www.informacioni.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Fletet e Verdha

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:fleteteverdha.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PËR ODAT E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSOR

6 1.5. bashkëpunimi me organet shtetërore dhe lokale që adresojnë çështjet e shëndetësisë dhe bashkëpunimi me shoqatat e tjera profesionale në vend dhe ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :