Format E Kontratave Te Punes

 Format E Kontratave Te Punes[Full DOWNLOAD]

Kod i Punes - Informacion, komunikim, sisteme | Welcome ...

3 Neni 3 (Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.03.1996) (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003) 1) Kontrata e punës rregullohet nga ligji i shtetit, ku ....

Source:www.informacioni.com

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:fleteteverdha.com

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :