Format E Kontratave Te Punes

Kod i Punes Informacioni qe vlen

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale DREJTORIA E MARREDHENIEVE TE PUNES KODI I PUNES ( I NDRYSHUAR ) 2003 REPUBLIKA E SHQIPËRISË.

Source:www.informacioni.com

[ Read more ] [ Donwload ]

KODI I PUN S I REPUBLIK S S SHQIP RIS

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:www.mpcs.gov.al

[ Read more ] [ Donwload ]

Kontrata Kolektive Fillmi

formuara për implementimin e vendimeve të ndryshme, lidhur me të drejtat dhe obligimet nga marrëdhënia e punës, komisionet disiplinore etj..

Source:fsshk.eu

[ Read more ] [ Donwload ]

UDH ZUES P R MENAXHIMIN E ASETEVE N NIVEL VENDOR

udhËzues pËr menaxhimin e aseteve nË nivel vendor i pËrmbajtja shkurtime ....

Source:www.lgpa.al

[ Read more ] [ Donwload ]

P R ODAT E PROFESIONIST VE SH NDET SOR

5 Neni 7 1. Veprimtaria e Odave është transparente. 2. Transparenca e punës së Odave sigurohet në harmoni me këtë ligj, me ligjet tjera dhe.

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :