Format E Kontratave Te Punes

 Format E Kontratave Te Punes[Full DOWNLOAD]

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Fletet e Verdha

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:fleteteverdha.com

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Republika e Kosovës

6 Neni 10 Pas nenit 11 të ligjit bazik shtohet neni i ri 11.A me tekstin si në vijim: Neni 11.A Themelimi i Agjencisë për zhvillimin e bujqësisë.

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :