Format E Kontratave Te Punes

KODI I PUN S I REPUBLIK S S SHQIP RIS

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:www.mpcs.gov.al

[ Read more ] [ Donwload ]

Ligj per Arsimin fillestar tetevjecar dhe te mesem

Arsimi tetevjecar ka per qellim te zhvilloje aftesite, pergjegjesine qe i pergatit nxenesit per jeten, ne pune dhe ne shoqeri, te ndihmoje dhe te edukoje nxenesit ne.

Source:www.see-educoop.net

[ Read more ] [ Donwload ]

UDH ZUES P R MENAXHIMIN E ASETEVE N NIVEL VENDOR

UDHËZUES PËR MENAXHIMIN E ASETEVE NË NIVEL VENDOR iii SHKURTIME AAM Aktivet Afatgjatë Materiale AITPP Agjencia e Inventarizimit të Pronave të Paluajtshme.

Source:www.lgpa.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :