Format E Kontratave Te Punes

Kod i Punes Informacion komunikim sisteme Welcome

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale DREJTORIA E MARREDHENIEVE TE PUNES KODI I PUNES ( I NDRYSHUAR ) 2003 REPUBLIKA E SHQIPËRISË.

Source:www.informacioni.com

[ Read more ] [ Donwload ]

KODI I PUN S I REPUBLIK S S SHQIP RIS

8 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të ....

Source:www.mpcs.gov.al

[ Read more ] [ Donwload ]

Republika e Kosov s

6 7. Personat nga paragrafi 2. i këtij neni ofrojnë këshilla dhe mendime juridike në pajtim me dispozitat e ligjit, akteve të Odës dhe të Kodit të Etikës së ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload ]

PRIVATIZIMI DHE EFIKASITETI I TIJ N SHQIP RI

157 PROCESI I PRIVATIZMIT NË SHQIPËRI Në procesin e transformimit ekonomik, që po pëson vendi ynë, privatizimi është konceptuar jo vetëm si ndryshim ....

Source:www.bankofalbania.org

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :