Gjilan

UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” GJILAN

Posted on 26-Nov-2017

2 10.2. Revistat shkencore vendore Titulli i punimit 1. Qytetet e Kosovës sipas Evlia Çelebiut 2005, Prishtinë 2. Kalaja e Shkodrës – qytet i.

http://uni-gjilan.net/wp-content/uploads/2015/11/CV-ja-e-Isuf-Ahmetit-sipas...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT NË GJILAN

Posted on 25-Nov-2017

17 Artan Bunjaku 18 Rabije Demolli 19 Azem Shkodra 20 Arben Duraku 21 Xhylferije Veliu 22 Afrime Shaqiri 23 Skender Haziri 24 Musa Musliu 25 Ilir Elezi 26 Astrit Korça.

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/M%C3%8BSIMDH%C3%8BN%C3...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

NJOFTIM - juridiku.uni-pr.edu

Posted on 24-Nov-2017

Prokuroria Themelore Ferizaj 5 Prokuroria Themelore Gjilan 3 Prokuroria Themelore Gjakovë 2 Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave - 2Prishtinë.

http://juridiku.uni-pr.edu/getattachment/0f98b323-55dd-4cb0-9fdd-0c659b109f...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

NË EMER TE POPULLIT Gjykata Themelore ne Gjilan ...

Posted on 24-Nov-2017

Prokuroria Themelore ne Gjilan, Departamenti per Krime te Renda, me dt. 21.11.2014, ka ngritur aktakuzen PP.I.nr.271/2014, ndaj te akuzuarit K. M, per shkak te ....

http://www.gjyqesori-rks.org/GetDocument/4766

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

KONKURS PUBLIK - kpk-rks.org

Posted on 24-Nov-2017

5 Prokuroria Themelore Gjakovë 2 6 Prokuroria Themelore Gjilan 1 Gjithsej 18 Detyrat dhe Përgjegjësitë e Prokurorëve Detyrat dhe kompetencat e prokurorëve të ....

http://www.kpk-rks.org/assets/cms/uploads/files/Konkurset/Shpalljet/Konkurs...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Konsult. Elmira Huruglica - uni-gjilan.net

Posted on 20-Nov-2017

Besarta Sylejmani Konsult. Blerina Fazliu 34 – 5 Blerina Maliqi 26 ... Elmira Huruglica 26 – 5 Ermira M . Halili 32 – 5 Fatime Osmani 27 – 5.

http://uni-gjilan.net/wp-content/plugins/download-attachments/includes/down...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

E DREJTA KUSHTETUESE - juridiku-gjilan.weebly.com

Posted on 14-Nov-2017

E DREJTA KUSHTETUESE Emërtimi “E drejta kushtetuese” ka domethënie të dyfisht. Ai përdoret për të shënuar një ... Prof.Dr. Arsim Bajrami ..

http://juridiku-gjilan.weebly.com/uploads/1/0/0/5/10055977/dr._kushtetuese_...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” UNIVERSITY ... - uni-gjilan.net

Posted on 14-Nov-2017

Zija Shemsiu, 60000, Gjilan, Kosovë www.uni-gjilan.net tel: 0280-390-112 SYLLABUS ... themelore të sistemeve përkatëse si dhe njohuritë mbi format.

http://uni-gjilan.net/wp-content/plugins/download-attachments/includes/down...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Bench Bar 2013 - oak-ks.org

Posted on 14-Nov-2017

Kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë Takime përmbajtjësore dhe të dobishme për bashkëpunim Jetish Maloku Kryeprokuror Prokuroria Themelore Gjilan.

http://oak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Revista shkencore juridike - Opinio Juris

Posted on 14-Nov-2017

Mr. Sc. Afrim Shala – Gjyqtar i Gjykatës Themelore Gjilan Mr. Sc. Lavdim Krasniqi ... nga gjyqësori, prokuroria dhe sistemi i drejtësisë në vend..

https://igjk.rks-gov.net/Uploads/Documents/OpinioJuris_Shq_.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Regjistër për deklarimin e pasurisë - akk-ks.org

Posted on 14-Nov-2017

Emri i Neninstitucionit Prokuroria Themelore Data e emerimit 20.08.2010 ... 1 Raiffeisen Bank Gjilan 1,476.00 Deklaruesit Totali i deklarimeve: 1 Te drejtat Detyrimet.

http://www.akk-ks.org/declaration/2016/Institucionet_e_Pavarura/Prokuroria_...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Instituti i Kosovës për Drejtësi

Posted on 14-Nov-2017

a. Prokuroria Themelore Prishtinë ... nga PTh Gjilan. Angazhimi i KPK-së, Koordinatores Nacionale, Komisionit, Kryeprokurorëve, dhe pjesës tjetër.

http://kli-ks.org/wp-content/uploads/2015/05/KORRUPSIONI-NE-KOSOVE-1-28-mar...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

NJOFTIM - juridiku.uni-pr.edu

Posted on 14-Nov-2017

6 Prokuroria Themelore Gjilan 2 7 Prokuroria Themelore Gjakovë 2 8 Prokuroria Themelore Pejë 2 16 Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave 1 ZMNV ....

http://juridiku.uni-pr.edu/getattachment/5225424c-f239-4e1c-b72d-54c2cf4914...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

P.nr.133/2016 NË EMËR TË POPULLIT GJYKATA THEMELORE NË ...

Posted on 14-Nov-2017

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Gjilan, ka paraqitur kërkesë për dhënjen e urdhërit ndëshkimor, sipas të cilit të pandehurit ka kërkuar.

http://www.gjyqesori-rks.org/GetDocument/3971

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic of ...

Posted on 14-Nov-2017

Mendojmë se Prokuroria Themelore në Gjilan, ka qenë mjaft efikase dhe productive në punen e saj në periudhen tremujore, duke marrë parasysh numrin e.

http://www.psh-ks.net/repository/docs/Raporti_i_punes_per_tremujorin_e_pare...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

NË EMËR TË POPULLIT GJYKATA THEMELORE NË GJILAN ...

Posted on 14-Nov-2017

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda, më 28.05.2014 ka ngritur aktakuzën e lartcekur ndaj të pandehurit R ....

http://www.gjyqesori-rks.org/GetDocument/4042

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

KONKURSIT PLOTËSUES Për studime Master në programin ...

Posted on 14-Nov-2017

UNIVERSITETI “HAXHI ZEKA”UNIVERSITY PEJE UÇK pa nr.., 30000, ... Universiteti “Kadri Zeka” Gjilan në bashkëpunim me Universitetin “Ukshin Hoti”.

https://www.uni-gjilan.net/wp-content/uploads/2017/11/Konk.Master-perpublik...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

STRUKTURA ORGANIZATIVE E AKP-së

Posted on 11-Nov-2017

STRUKTURA ORGANIZATIVE E AKP-së Bordi Mbikëqyrës Drejtori Ekzekutiv Zyra Regjionale Gjilan Zyra Regjionale Prishtinë Zyra Regjionale Prizren Zyra e Sekretarisë.

http://www.mei-ks.net/repository/docs/Aneksi_1.42_-_Agjencioni_Kosovar_per_...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” UNIVERSITY - uni-gjilan.net

Posted on 11-Nov-2017

Njësia akademike: Fakulteti Juridik - Gjilan Titulli i lëndës: Gjuhë Angleze II ... - Mësojnë terma të zakonshme ligjore të përdorur në baza.

http://www.uni-gjilan.net/wp-content/plugins/download-attachments/includes/...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

FAKTE MBI VENDIN KOSOVË - germany.iom.int

Posted on 10-Nov-2017

hidraulikë, ndërtimtari, zdrukthtari, rrobaqepësi etj. Vendndodhja e QTP: Prishtinë, Mitrovicë, Dolane, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan. Dy.

http://germany.iom.int/sites/default/files/ZIRF_downloads/2016/Kosovo_CFS_2...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

OFERTË PËR SHITJE - krk-ks.com

Posted on 06-Nov-2017

Shitja e automjeteve - Dega Gjilan Tipi Automjeti Modeli Ngjyra Viti i prodhimit Nr. Shasis ....

http://krk-ks.com/wp-content/uploads/2013/06/Oferta-per-shitje-permes-ankan...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

CURRICULUM VITAE - uni-gjilan.net

Posted on 05-Nov-2017

4 ISSN-Lidhëmëria e akteve juridike me rendin juridik. Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA 1857 -8122 CONSTITUTIO 3-4/2013 2013, Prishtinë. 3.Institucioni I vetëvendosjes.

http://uni-gjilan.net/wp-content/uploads/2015/10/Fejzulla-Berisha-CV.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

CURRICULUM VITAE 3. Date of birth: 18 March 1957, village ...

Posted on 04-Nov-2017

Date of birth: 18 March 1957, village Stancic, Gjilan 4. Nationality: Albanian ... per hulumtime sociologjike dhe juridiko-poltike dhe Qendra ndihme per mediat -.

http://dukagjinicollege.eu/CV/Cv_stafi_akademik%20/Dr_Nazmi_Maliqi.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Enti Per Punesim Ne Gjilan - ebookdig.biz

Posted on 02-Nov-2017

File type: PDF File size ... komuna e gjilanit ... Ferizaj, Gjilan dhe ... Enti për punësim dhe ... Fakulteti I Edukimit Gjakove Fakulteti I Edukimit Ne Gjilan .....

http://ebookdig.biz/ebook/q/pdf/enti-per-punesim-ne-gjilan.html

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Gjilan/Gnjilane - ecoi.net

Posted on 02-Nov-2017

2 1. Introduction: Area and Population Gjilan/Gnjilane municipality is located 47 kilometres southeast of Prishtinë/Priština on a fertile plain with good agricultural.

https://www.ecoi.net/file_upload/hl969_MP_Gjilan-Gnjilane_2005-02.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Gjilan/Gnjilane S 215 - OSCE

Posted on 02-Nov-2017

niial ile Gjilan/Gnjilane S 215 1. AreA And PoPulAtion The municipality of Gjilan/Gnjilane is located in south-eastern Kosovo. It covers an area of approximately 385.

http://www.osce.org/kosovo/13113?download=true

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

CURRICULUM VITAE - uni-gjilan.net

Posted on 02-Nov-2017

rrezikut të ndërmarrë nga bankat dhe në margjinat e interesit në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (anglisht: ....

http://www.uni-gjilan.net/wp-content/uploads/2015/10/Arben_Mustafa_-_CV_Shq...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

SYLLABUS Gjuhë shqipe I - uni-gjilan.net

Posted on 31-Oct-2017

Java e njëmbëdhjetë: Ndarja e fjalëve në rrokje; rregullat drejtshkrimore të ndarjes së fjalës në fund të rreshtit Prof.dr.Ali Jashari ....

http://www.uni-gjilan.net/wp-content/plugins/download-attachments/includes/...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

fillet e se drejtes viti 1 provimi - Bing - pdfsdir.com

Posted on 30-Oct-2017

Sociologjia e se Drejtes; Shkathtesite e Praktikes Gjyqësore; ... Fillet e se drejtes, Fakulteti Jurdik dega ne Gjilan, literature nga lenda Fillet e se drejtes..

http://pdfsdir.com/download/fillet-e-se-drejtes-viti-1-provimi.pdf

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]

Name of Institution - uni-gjilan.net

Posted on 27-Oct-2017

Faqe 1 nga 3 _____ ... Makroekonomia I Mikroekonomia I ... Shqip – Gjuha amëtare.

http://www.uni-gjilan.net/wp-content/uploads/2015/10/CV-Nexhat-Shkodra_-UKZ...

[ Read more ] [ Donwload pdf ] [ Read Online ]


Recent Searches :