Kodi Penal 2013

 Kodi Penal 2013[Full DOWNLOAD]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - qbz.gov.al

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 ... 2.5.2013, neni 31; pjesa që parashikon edhe dënimin me gjobë, ....

Source:qbz.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare - qbz.gov.al

Nr. 83 20 maj 2013 P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr. 138/2013 ... Në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, ....

Source:qbz.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - qbz.gov.al

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ... datë 2.5.2013, neni 1) Kodi Penal bazohet në parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, ....

Source:www.qbz.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - pp.gov.al

1 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 Ndryshuar me ligjin nr.144/2013, datë 2.5.2013 Botim i Qëndrës së Botimeve ....

Source:www.pp.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - pp.gov.al

1 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 Ndryshuar me ligjin nr.144/2013, datë 2.5.2013 Botim i Qëndrës së Botimeve ....

Source:www.pp.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

КРИВИЧЕН 1ЗАКОНИК Неофицијален п речистен текст) ОПШТ ДЕЛ

КРИВИЧЕН 1ЗАКОНИК (Неофицијален п. речистен текст) ОПШТ ДЕЛ . Глава прва . ОСНОВНИ ОДРЕДБИ.

Source:pravda.gov.mk

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

SI TË KËRKOJMË MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE

1 si tË kËrkojmË mbrojtje nga dhuna nË familje si tË kËrkojmË mbrojtje nga dhuna nË familje manual 2013.

Source:www.osce.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :