Kodi Penal 2013

 Kodi Penal 2013[Full DOWNLOAD]

20 09 2013 Akgj. i GJKK per Vleresimin e Kushtetushmerise se Ligjit

Neni 113.5 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta); neni 42 . Kodi Penal i Republikës së Kosovës Kodi Penal i Kosovës (Rregullorja e. UNMIK ut ...... shqip dhe serbisht dallon nga versioni anglisht]. 1.1..

Source:www.gjykatasupreme-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Shkarko Cohu

21 Janar 2013 Penal i Kosovë Kodi i Procedurës Penale të Kosovës) si dhe aktet .... e raste që janë zgjidhur 18.3 % e tyre kanë përfunduar me aktgjykime..

Source:www.cohu.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

1 KODI PENAL Neni 697 Zotërim i armëve pa leje Kushdo që

KODI PENAL . penal; c) kur veprimi është kryer në afërsi të madhe me institucione ..... 4) i gërmës a) i paragrafit 1 të artikullit 2 D. Lgs. i 29 shtatorit 2013 n..

Source:www.pameca.org.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Republika e Kosovës Kuvendi

10 Maj 2013 Përfaqësuesit nga Ministria e Punëve të Brendshme: Shpend Maxhuni drejtor i ... Fatmir Xhelili Duke marrë parasysh që ligji i ri për IPK në i jep të drejtën e hetimeve ... Pyetje për drejtorin e Përgjithshëm të Policisë z. .... Kosovës Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale kanë pësuar plotësim ndryshime ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Ligji nr. 74_2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9863

5 Shtator 2013 ... NË LIGJIN NR. 9863 DATË 28.1.2008 PËR USHQIMIN TË NDRYSHUAR Ligje Keshilli… .... Kodi Rrugor 2012 · Kodi Penal 2012..

Source:www.bujqesia.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Shkarko Cohu

13 Shkurt 2013 ... në Gjykatat Komunale të. Republikës së Kosovës në vitet 2001 2012 ... KPRK Kodi Penal i Republikës së Kosovës. LPK Ligji Penal i ....

Source:www.cohu.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Ligji 1442013 ndryshime ne Kodin Penal - Kryesore

page | 1 keshillimeligjore.al ligj nr. 144/2013 pËr disa shtesa dhe ndryshime nË ligjin nr. 7895, datË 27.1.1995 “kodi penal i republikËs sË shqipËrisË ....

Source:www1.fint.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

LIGJ Nr. 144/2013 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË ...

page | 1 keshillimeligjore.al ligj nr. 144/2013 pËr disa shtesa dhe ndryshime nË ligjin nr. 7895, datË 27.1.1995 “kodi penal i republikËs sË shqipËrisË ....

Source:www1.fint.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :