Kodi Penal 2013

Republika e Kosovës Kuvendi

10 Maj 2013 Përfaqësuesit nga Ministria e Punëve të Brendshme: Shpend Maxhuni drejtor i ... Fatmir Xhelili Duke marrë parasysh që ligji i ri për IPK në i jep të drejtën e hetimeve ... Pyetje për drejtorin e Përgjithshëm të Policisë z. .... Kosovës Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale kanë pësuar plotësim ndryshime ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Ligji nr. 74_2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9863

5 Shtator 2013 ... NË LIGJIN NR. 9863 DATË 28.1.2008 PËR USHQIMIN TË NDRYSHUAR Ligje Keshilli… .... Kodi Rrugor 2012 · Kodi Penal 2012..

Source:www.bujqesia.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Shkarko Cohu

13 Shkurt 2013 ... në Gjykatat Komunale të. Republikës së Kosovës në vitet 2001 2012 ... KPRK Kodi Penal i Republikës së Kosovës. LPK Ligji Penal i ....

Source:www.cohu.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Ligji 1442013 ndryshime ne Kodin Penal - Kryesore

page | 1 keshillimeligjore.al ligj nr. 144/2013 pËr disa shtesa dhe ndryshime nË ligjin nr. 7895, datË 27.1.1995 “kodi penal i republikËs sË shqipËrisË ....

Source:www1.fint.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare - Fletorja Zyrtare | qpz

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 83 20 maj 2013 P Ë R M B A J T J A.

Source:qbz.gov.al:81

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :