Kodi Penal 2013

 Kodi Penal 2013[Full DOWNLOAD]

PAKR.nr.135/2013 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS

parashikuar me nenin 237 par.1 dhe 2 te Kodit Penal të Kosovës (KPK së) Z.S. . Kodi Penal sipas nenit 404 par.1 nën par.1 të KPPK sepse vepra për të cilën..

Source:www.eulex-kosovo.eu

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

strategjia kombëtare e republikës së kosovës për paralim të

Kjo strategji për periudhën 2013 2017 është vazhdimësi e strategjisë paraprake dhe mbështetet . Kodi Penal i Republikës së Kosovës Kodi Nr. 04/L 082;. 4..

Source:www.kryeministri-ks.net

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Monitoruesi i Korrupsionit Levizja FOL

Në thelb zhvillimet përgjatë këtij gjashtë mujori të parë të vitit 2013 në nga fillimi i vitit 2013 Kodi Penal i Kosovës është pasuruar me amendamente të reja..

Source:levizjafol.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Programi i punës 2013 Fillimi

Kodi i ri Penal ka inkriminuar disa vepra të reja penale të zbatimit praktik lidhur me përgjegjësinë penale cilat me kodin e mëparshëm nuk kanë qenë të..

Source:igjk.rks-gov.net

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

1 KODI PENAL Neni 697 Zotërim i armëve pa leje Kushdo që

Dënimet e përcaktuara në kodin penal për kundërvajtjet në normat për armët që nuk i .. 4) i gërmës a) i paragrafit 1 të artikullit 2 D. Lgs. i 29 shtatorit 2013 n..

Source:pameca.org.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Ligji nr. 74_2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9863

5 Shtator 2013 ... NË LIGJIN NR. 9863 DATË 28.1.2008 PËR USHQIMIN TË NDRYSHUAR Ligje Keshilli… .... Kodi Rrugor 2012 · Kodi Penal 2012..

Source:www.bujqesia.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Ligji 1442013 ndryshime ne Kodin Penal - Kryesore

page | 1 keshillimeligjore.al ligj nr. 144/2013 pËr disa shtesa dhe ndryshime nË ligjin nr. 7895, datË 27.1.1995 “kodi penal i republikËs sË shqipËrisË ....

Source:www1.fint.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

82 Kodi penal

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ Kodi ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - ILDKPKI ...

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Shtator 2011 Kodi penal: i përditësuar.-Tiranë: Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2010.

Source:www.hidaa.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

KODI CIVIL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

1 KODI CIVIL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Shtator, 2003 Miratuar me ligjin nr.7850, datë 29.7.1994, ndryshuar me ligjin nr ....

Source:www.punesimi.info

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Republika e Kosovës

Title: Microsoft Word - 129 Ligji per ndrysh e kodit penal.doc Author: Bukurie.Godanca Created Date: 11/15/2012 4:10:01 PM.

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

КРИВИЧЕН 1ЗАКОНИК Неофицијален ...

КРИВИЧЕН 1ЗАКОНИК (Неофицијален п. речистен текст) ОПШТ ДЕЛ . Глава прва . ОСНОВНИ ОДРЕДБИ.

Source:pravda.gov.mk

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

EFEKTIVITETI I LEGJISLACIONIT DHE SISTEMIT TË ...

E drejta penale është mjeti kryesor efektiv në luftimin e kriminalitetit. Për këtë arsye nevojitet përfundimi i reformave në Kodin Penal, Kodin e Procedurës ....

Source:www.doktoratura.unitir.edu.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

82 Projektkodi penal i Kosoves - Ballina - Ministria e ...

2 KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Miraton: KODI PENAL I REPUBLIKËS SË.

Source:md-ks.net

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Vendet në të cilat shtetasit shqiptarë udhëtojnë pa viza

Lëvizja e lirë në vendet e hapësirës Schengen Vendet në të cilat shtetasit shqiptarë udhëtojnë pa viza Shtetet për të cilat nuk kërkohet vizë: Austri ....

Source:www.punetejashtme.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :