Kodi Penal 2013

 Kodi Penal 2013[Full DOWNLOAD]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - pp.gov.al

1 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 Ndryshuar me ligjin nr.144/2013, datë 2.5.2013 Botim i Qëndrës së Botimeve ....

Source:www.pp.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

sistemi kushtetues i republikes se kosoves - Bing

Jan 04, 2013 · Kodi penal i kosoves Document Transcript. KODI PENALI REPUBLIKËS ... Dec 03, 2012 · GJYQËSIA KUSHTETUESEDrejtësia kushtetuese nënkupton sigurimin e.

Source:pdfdirff.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

09 09 2013 Kodi Penal i R. Kosoves Gjykata Supreme

KODI NR. 04/L 082. KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS. Kuvendi i Republikës E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.19 / 13 KORRIK 2012 PRISHTINË ....

Source:www.gjykatasupreme-ks.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

PAKR.nr.135/2013 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS

parashikuar me nenin 237 par.1 dhe 2 te Kodit Penal të Kosovës (KPK së) Z.S. . Kodi Penal sipas nenit 404 par.1 nën par.1 të KPPK sepse vepra për të cilën..

Source:www.eulex-kosovo.eu

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

strategjia kombëtare e republikës së kosovës për paralim të

Kjo strategji për periudhën 2013 2017 është vazhdimësi e strategjisë paraprake dhe mbështetet . Kodi Penal i Republikës së Kosovës Kodi Nr. 04/L 082;. 4..

Source:www.kryeministri-ks.net

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Monitoruesi i Korrupsionit Levizja FOL

Në thelb zhvillimet përgjatë këtij gjashtë mujori të parë të vitit 2013 në nga fillimi i vitit 2013 Kodi Penal i Kosovës është pasuruar me amendamente të reja..

Source:levizjafol.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Programi i punës 2013 Fillimi

Kodi i ri Penal ka inkriminuar disa vepra të reja penale të zbatimit praktik lidhur me përgjegjësinë penale cilat me kodin e mëparshëm nuk kanë qenë të..

Source:igjk.rks-gov.net

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

1 KODI PENAL Neni 697 Zotërim i armëve pa leje Kushdo që

Dënimet e përcaktuara në kodin penal për kundërvajtjet në normat për armët që nuk i .. 4) i gërmës a) i paragrafit 1 të artikullit 2 D. Lgs. i 29 shtatorit 2013 n..

Source:pameca.org.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Ligji nr. 74_2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9863

5 Shtator 2013 ... NË LIGJIN NR. 9863 DATË 28.1.2008 PËR USHQIMIN TË NDRYSHUAR Ligje Keshilli… .... Kodi Rrugor 2012 · Kodi Penal 2012..

Source:www.bujqesia.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Ligji 1442013 ndryshime ne Kodin Penal - Kryesore

page | 1 keshillimeligjore.al ligj nr. 144/2013 pËr disa shtesa dhe ndryshime nË ligjin nr. 7895, datË 27.1.1995 “kodi penal i republikËs sË shqipËrisË ....

Source:www1.fint.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - pp.gov.al

1 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 Ndryshuar me ligjin nr.144/2013, datë 2.5.2013 Botim i Qëndrës së Botimeve ....

Source:www.pp.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

82 Kodi penal - kuvendikosoves.org

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ Kodi ....

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - hidaa.gov.al

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Shtator 2011 Kodi penal: i përditësuar.-Tiranë: Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2010.

Source:www.hidaa.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

L I G J Nr. 8378, DATE 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKES ...

1 L I G J Nr. 8378, DATE 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore ....

Source:www.informacioni.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

KODI I PËRKOHSHËM I PROCEDURËS PENALE I KOSOVËS

UNMIK/RREG/2003/26 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 237 KODI I PËRKOHSHËM I PROCEDURËS PENALE I KOSOVËS∗ ∗ Ribotuar për arsye teknike..

Source:www.unmikonline.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :