Plan Program I Per Parashkollor

 Plan Program I Per Parashkollor[Full DOWNLOAD]

UDHËZUES PËR HARTIMIN E PLANIT INDIVIDUAL TË ARSIMIT PËR ...

3 HYRJE Çfarë është Plan Individual i Arsimit? Plani individual i arsimit (PIA) është dokument zyrtar pedagogjik i cili hartohet për fëmijët.

Source:www.masht-gov.net

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :