Plan Programi Vjetor Per Parashkollor 2012

 Plan Programi Vjetor Per Parashkollor 2012[Full DOWNLOAD]

PLANI STRATEGJIK I ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016

PLANI STRATEGJIK I ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016 8 PARATHËNIE Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016 (PSAK), është zhvilluar si një plan gjashtëvjeçar ....

Source:www.uni-pr.edu

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

KURIKULA BËRTHAM për klasën parafillore dhe arsimin ...

KURIKULA BËRTHAM për klasën parafillore dhe arsimin fillor të Kosovës 1 Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria –Vlada – Government.

Source:www.eu.eduswap-ks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :