Shkruaj 10 Fjali Deftore

Pyetjet dhe p rgjigjet n gjuh shqipe p r Kuizin 2014

9. Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato? 10. Çfarë është në gramatikë fjala Kush e shkruar me të kuqe në fjalinë Kush e ka shkruar poemën ....

Source:modersmal.skolverket.se

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :