Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

Punim Seminarik Financa Publike

Punim Seminarik Financa Publike Tregu unik financiar dhe sistemi monetar evropian Tregu unik financiar dhe sistemi monetar Evropian Prof. dr. Besim Beqaj.

Source:announce32.artpixbank.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

BANKA E SHQIPËRISË RAPORTI VJETOR

2014 r 4 b s T a b e l a h a p ë s i r a i n f o r m u e s e II. Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2014 Tabelë 1. disa tregues kryesorë makroekonomikë 31.

Source:www.bankofalbania.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

DEKLARATA E POLITIKAVE PRIORITARE AFATMESME 2014-2016

2 LISTA E SHKURTESAVE ATK Administrata Tatimore e Kosovës ADA Agjencia Austriake për Zhvillim BE Bashkimi Evropian BQK Banka Qendrore.

Source:www.kryeministri-ks.net

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Shqipëria: Një Vlerësim i Tregut të Punës

Nr. raportit 34597-AL Shqipëria: Një Vlerësim i Tregut të Punës maj 2006 Njësia e Sektorit të Zhvillimit Njerëzor Njësia e Evropës Juglindore.

Source:web.worldbank.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :