Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

Raporti Vjetor 2014 - Banka Qendrore e Republikës së ...

raporti vjetor 2009 banka qendrore e republikËs sË kosovËs centralna banka republike kosova central bank of the republic of kosovo prisht inË, qersho r 2 0 1 5.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

HISTORIA E BANKËS QENDRORE NË SHQIPËRI

6 Në fjalimin e përurimit të ndërtesës së Bankës së Shqipërisë në Tiranë, në vitin 1938, drejtori i asokohe Antonio Moscheti do të.

Source:www.bankofalbania.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

DEKLARATA E POLITIKAVE PRIORITARE AFATMESME 2014-2016

2 LISTA E SHKURTESAVE ATK Administrata Tatimore e Kosovës ADA Agjencia Austriake për Zhvillim BE Bashkimi Evropian BQK Banka Qendrore.

Source:www.kryeministri-ks.net

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

RAPORTI I ZHVILLIMEVE MAKROEKONOMIKE

| 5 Numër 2 Raporti i Zhvillimeve Makroekonomike SHKURTESAT ALL Leku Shqiptar (angl: Albanian Lek) ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :