Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Copyright i Eliona Gremi 2014

ii Udhëheqësi i Eliona Gremi vërteton se ky është version i miratuar i disertacionit të mëposhtëm: NDIKIMI I FAKTORËVE SPECIFIKE BANKARË DHE I.

Source:www.uamd.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :