Sistemi Monetar Evropian

Programi zgjedhor i PDK final1 Voto PDK 49 Partia

4 PROGRAMI ZGJEDHOR I PARTISË DEMOKRATIKE TË KOSOVËS (PDK) PËR MANDATIN E ARDHSHËM KATËRVJEÇAR • Hyrja në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian ....

Source:www.pdk49.com

[ Read more ] [ Donwload ]

KOSOV 2014 2018 usaid U S Agency for International

Strategjia për bashkëpunim e USAID-it në Kosovë për zhvillimin e vendit 2014-2018 I PËRMBLEDHJE E SHKURTËR Strategjia e USAID-it për vitet fiskale 2014 - 2018 ....

Source:www.usaid.gov

[ Read more ] [ Donwload ]

BQK RV 2012 13 Qershor 2013 Banka Qendrore e

bqk raporti vjetor 2012 | 1 banka qendrore e republikËs sË kosovËs centralna banka republike kosova central bank of the republic of kosovo.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Donwload ]

TREGU I PUN S DHE PAPUN SIA N KOSOV Riinvest Institute

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload ]

Q NDRUESHM RIA EKONOMIKE E KOSOV S Riinvest Institute

AKRONIMET DHE SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rindërtim AKM – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit BB – Banka Botërore BE – Bashkësia Evropiane.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload ]

TRENDI GLOBAL Instituti p r Hulumtime Shkencore

2 Universiteti Victory Instituti i Hulumtimeve Shkencore Victory Trendi Global Revistë shkencore Këshilli Botues Prof.Dr. Fehmi Pushkolli - Kryetar i Këshillit Botues.

Source:www.institutivictory.org

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :