Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

Buletini Mujor Statistikor

| 3 Buletini Mujor Statistikor Buletini Mujor Statistikor Shkurt 2015 SHKURTESAT: AJN Asetet e Jashtme Neto AKP Agjensioni Kosovar i Privatizimit.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Mbrojtja Ligjore e të Dhënave Personale dhe e Privatësisë ...

1 Ruzhdi Jashari, Phd kandidat . Mbrojtja Ligjore e të Dhënave Personale dhe e Privatësisë - Element me Rëndësi në Proceset Integruese Evropiane.

Source:www.amdp-rks.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

RAPORTI I ZHVILLIMEVE MAKROEKONOMIKE

| 5 Numër 2 Raporti i Zhvillimeve Makroekonomike SHKURTESAT ALL Leku Shqiptar (angl: Albanian Lek) ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Publikimi i pasqyrave të statistikave të sektorit të ...

Shpjegues për ndryshimet në publikimin e statistikave të sektorit të jashtëm sipas BPM6 2 2. Ndryshon përdorimi i “shenjës”, sipas tabelës më poshtë..

Source:www.bankofalbania.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

QËNDRUESHMËRIA EKONOMIKE E KOSOVËS

AKRONIMET DHE SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rindërtim AKM – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit BB – Banka Botërore BE – Bashkësia Evropiane.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

DEKLARATA E POLITIKAVE PRIORITARE AFATMESME...

2 LISTA E SHKURTESAVE ATK Administrata Tatimore e Kosovës ADA Agjencia Austriake për Zhvillim BE Bashkimi Evropian BQK Banka Qendrore.

Source:www.kryeministri-ks.net

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :