Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR Br/Nr. 6 04.04. 2014

NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR Br/Nr. 6 04.04. 2014 4 Përmbajtja Dr.sc, Armand Krasniqi 1 Reformimi i sistemit fiskal i vendeve të Evropës Juglindore konform ....

Source:ekonomskiinstitut.com

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :