Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

KOSOVË: 2014-2018

1 Strategjia për Bashkëpunim e USAID-it në Kosovë për Zhvillimin e Vendit 2014-2018 I. KONTEKSTI ZHVILLIMOR, SFIDAT DHE MUNDËSITË Konteksti Zhvillimor ....

Source:www.usaid.gov

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

DEKLARATA E POLITIKAVE PRIORITARE AFATMESME 2014-2016

2 LISTA E SHKURTESAVE ATK Administrata Tatimore e Kosovës ADA Agjencia Austriake për Zhvillim BE Bashkimi Evropian BQK Banka Qendrore.

Source:www.kryeministri-ks.net

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

GUIDЁ PЁR VENDET E DESTINACIONIT GJERMANIA

2 o Udhëtari mund të justifikojë qëllimin dhe kushtet e qëndrimit të synuar dhe ka mjete të mjaftueshme financiare, si për kohëzgjatjen e ....

Source:www.migrantservicecentres.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :