Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

PROGRAMI KOMBËTAR I STATISTIKAVE ZYRTARE për periudhën ...

1 PROGRAMI KOMBËTAR I STATISTIKAVE ZYRTARE për periudhën 2012­2016 Pasqyra e Lëndës Lista e Akronimeve ....

Source:www.instat.gov.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

RAPORTI I ZHVILLIMEVE MAKROEKONOMIKE

| 5 Numër 2 Raporti i Zhvillimeve Makroekonomike SHKURTESAT ALL Leku Shqiptar (angl: Albanian Lek) ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

QËNDRUESHMËRIA EKONOMIKE E KOSOVËS

AKRONIMET DHE SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rindërtim AKM – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit BB – Banka Botërore BE – Bashkësia Evropiane.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

DEKLARATA E POLITIKAVE PRIORITARE AFATMESME...

2 LISTA E SHKURTESAVE ATK Administrata Tatimore e Kosovës ADA Agjencia Austriake për Zhvillim BE Bashkimi Evropian BQK Banka Qendrore.

Source:www.kryeministri-ks.net

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :