Sistemi Monetar Evropian

 Sistemi Monetar Evropian[Full DOWNLOAD]

Kosovo ROSC A&A - Update final, Alb - World Bank Group

Kosova – Azhurnimi i RRSK të Kontabilitetit dhe Auditimit VALUTA: EURO Shkurtesat kryesore ACCA Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar.

Source:www.worldbank.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

RAPORTI VJETOR 2008 - bqk-kos.org

RAPORTI VJETOR 2008 Prishtinë Qershor 2009 RAPORTI VJETOR I BQK-së.

Source:www.bqk-kos.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

TREGU I PUNËS DHE PAPUNËSIA NË KOSOVË

Faqe 5 nga 57 SHKURTESAT AER – Agjensioni Evropian për Rikonstruktim. AKM – Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit AQF – Autoriteti Qendror Fiskal.

Source:www.riinvestinstitute.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Shqipëria: Një Vlerësim i Tregut të Punës

Nr. raportit 34597-AL Shqipëria: Një Vlerësim i Tregut të Punës maj 2006 Njësia e Sektorit të Zhvillimit Njerëzor Njësia e Evropës Juglindore.

Source:web.worldbank.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :