E Itim Bilim Ve Mevlana

Bu Bölümdeki Fotograflar›

Bu Bölümdeki Fotograflar›

kin örgütünün E¤itim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), 1995 y›l›n› “Uluslararas› Ho?görü Y›l›” ilan etti. Dünyay› Mevlana’y› anla-maya ve ö¤renmeye ça¤›rd›. Oniki y›l sonra do¤umunun 800’üncü y›ldönümü dolay›s›yla 2007 “Dün-ya Mevlana Y›l›” ilan edildi. Çünkü 13’üncü yüzy›lda ya?amas›na kar-?›n Mevlana ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BORNOVA BELED øYES ø MEVLANA TOPLUM VE B øL øM MERKEZ STAT ...

BORNOVA BELED øYES ø MEVLANA TOPLUM VE B øL øM MERKEZ STAT ...

Özet: Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi (BB-MTBM) alternatif bir e÷itim projesi olarak 2010 yõlõ sonlarõnda hayata geçmiútir. Günümüze kadar farklõ yaú gruplar õndan sekiz yüze yakõn ö÷renciye temel bilimler (Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya) ile Bilim Tarihi ve Felsefesi alanõnda özgün olarak tasarlanan ve ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ALTERNAT øF B øR B øL ø öø ø BORNOVA BELED YES MEVLANA ...

ALTERNAT øF B øR B øL ø öø ø BORNOVA BELED YES MEVLANA ...

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde (BB-MTBM) Astronomi e ÷itimleri, temel konulardaki eksiklikleri giderme amacõnõ gütmektedir. Öncelikle e÷itim ortamõnõn tasarlanmas õna yo÷unluk verilen merkezde, e÷itimler üniversite (e÷itim bilimleri ve fen fakültesi) iúbirli÷i ile geli útirilmekte ve uygulanmaktad õr.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
?NSAN HAKLARINI B?LGECE DÜÜNMEK: MEVLANA, SAD? ?RAZ?

?NSAN HAKLARINI B?LGECE DÜÜNMEK: MEVLANA, SAD? ?RAZ?

Dönemin en önemli bilim merkezlerinde, en iyi hocalardan ald?klar? e?itim ile deneyim ve gözlemleri ?ú???nda, insanl???n sorunlar?na bilgi ve bilgelik, madde ve mana, ak?l ve inanç, hak ve ödev ile özgürlük ve güvenlik gibi de?erlerin denge ve uyumunu gözeten evrensel ve bütüncül çözümler üretmiúlerdir.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Mevlana

Mevlana

lana’n?n do?umunun 800. y?ldönümü nedeniyle, 2007 y?l?n? Mevlana ve Ho?görü Y?l? ilan etmi?tir. Ö?renim hayat? boyunca dönemin de?i?ik ülke ve ?ehirlerinde yer alan e?itim kurumlar?n? hem bir ö renci hem de bir bilim insan? olarak ziyaret etmi?tir. Mevlana’n?n hayat?nda ve felsefesinde “de?i?im”

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BORNOVA BELED øYES ø MEVLANA TOPLUM VE B øL øM MERKEZ STAT ...

BORNOVA BELED øYES ø MEVLANA TOPLUM VE B øL øM MERKEZ STAT ...

Özet: Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi (BB-MTBM) alternatif bir e÷itim projesi olarak 2010 yõlõ sonlarõnda hayata geçmiútir. Günümüze kadar farklõ yaú gruplar õndan sekiz yüze yakõn ö÷renciye temel bilimler (Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya) ile Bilim Tarihi ve Felsefesi alanõnda özgün olarak tasarlanan ve geliútirilen e÷itimler sunulmuútur. Öncelikli ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ALTERNAT øF B øR B øL ø öø ø BORNOVA BELED YES MEVLANA ...

ALTERNAT øF B øR B øL ø öø ø BORNOVA BELED YES MEVLANA ...

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde (BB-MTBM) Astronomi e ÷itimleri, temel konulardaki eksiklikleri giderme amacõnõ gütmektedir. Öncelikle e÷itim ortamõnõn tasarlanmas õna yo÷unluk verilen merkezde, e÷itimler üniversite (e÷itim bilimleri ve fen fakültesi) iúbirli÷i ile geli útirilmekte ve uygulanmaktad õr. Astronomi gibi ilgi çekici bir alan, ö÷renme ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Mevlana Sen1pozyun1ıı Bildiril ı

Mevlana Sen1pozyun1ıı Bildiril ı

E!}itim, emm ve Kültiir Mevlana Cel.iileddin ROmi Kurumu SOO. DC>Qum Yıl Dönümü United Nations Educational, Scientific and SOO~ Anniversary of Cultural Organization the Birttı of Rumi Sempozyum tertip heyeti Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (Bşk.) Celil Güngör Ekrem Işın Nuri Şimşekler Tuğrul İnançer ·. Bu kitap, 8-12 Mayıs 2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
CÂM VE HERÂT’IN BÜYÜK MÜDERR İSLERİNDEN MEVLÂNA CELÂLEDDÎN ...

CÂM VE HERÂT’IN BÜYÜK MÜDERR İSLERİNDEN MEVLÂNA CELÂLEDDÎN ...

karşılamak ve bilim adamlarının yetişmesini sağlamak için İslâmiyet’in ... 1 Ali Gönül, Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri ve Yeti şen Bilim Adamlar ına Genel Bir Bak, Celal Bayar Ünv. Sos. Bil. Enst., c.1, S.2, Manisa 2003, s. 69. 2 Claude Cahen, İslâmiyet (Doğu şundan Osmanl ı Devletinin Kuruluuna Kadar), çev. E. Mermi Erendor, Bilgi Yaynevi, Ankara 1990, s. 220. 3 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
A. Öcal ve ark. / E Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

A. Öcal ve ark. / E Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

A. Öcal ve ark. / Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 2011, 61-79 61 ... Birçok bilim dalında kullanılan nirengi noktaları kavramı mekânsal biliş alanında şu şekilde tanımlanabilir: Belirlenmiş bölgede yegane (tek ve . A. Öcal ve ark. / E ğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 2011, 61-79 63 özel) noktalardır (Werner ve ark., 1997: 42). Mekânsal bilişte terim olarak nirengi ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Mesnevf'sinin Mesnevi'leri I-III,

Mesnevf

14 Müjgan Cunbur, "Mevlana'nın İlk Mütercimi Gülşehri", Mevlana Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlana Üzerine Araştırmaları, Haz., Feyzi Halıcı, Ülkü Basımevi, Konya, 1983, 5.33, ss.31-35; Kemal Yavuz, ''Türk Edebiyatında Mesnevi'den İlk Tercüme Hikayeler ve Bazı Dikkatler", Bildiriler Uluslararası Mevlana Bilgi Şöleni(15 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Doküman Yönetim Sistemi ...

KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Doküman Yönetim Sistemi ...

Doküman Yönetim Sistemi Kullanıcı Eğitim Semineri ... Grup Karaman Bilim ve Sanat Merkezi AYHAN ZERMAN 6 2017700094 4. Grup Karaman Bilim ve Sanat Merkezi HAMDİ ÇAKALLI 3. GRUP FAALİYET TARİHLERİ 27-28 Şubat 2017 4. GRUP FAALİYET TARİHLERİ 01-02 Mart 2017 Sayfa 2 / 5. FAALİYET YERİ : Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu- UZEM Salonu İLÇE: Merkez KURSİYER LİSTESİ HER GRUP ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ...

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ...

Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir. Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir. Eğitimde Drama Etkinliği Müzede Drama Etkinliği Doğada Drama Etkinliği Masal An

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Prof. Dr. İ ĞAN Bilimin coğrafi ve sosyolojik ...

Prof. Dr. İ ĞAN Bilimin coğrafi ve sosyolojik ...

Eğitim Bilimleri Fakültesi Özet ... bilim için en uygun koşul ve imkânlara sahip olurken bazı toplum ve kültürlerde “Eğitim Sosyologu”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Öğretim Üyesi; E.Posta: [email protected] Bilimin coğrafi ve sosyolojik hareketliliğindeyer alan ana kavşalar 5. Metafizika – Cild 1, Say ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Divan Edebiyatı Tartışmaları ve Gelenekten Yararlanma Sorunu

Divan Edebiyatı Tartışmaları ve Gelenekten Yararlanma Sorunu

Bilim ve Aklın e¤itim Aydınlığında ye Abdullah Tansel vd. ö¤rencileri sayesinde Türk ta-rih ve edebiyat araflt›rmalar›nda bir Köprülü mekte-binden söz edilebilir. Klasik Türk edebiyat› hakk›nda-ki resmî ve bir ölçüde kurumsallaflmaya yüz tutan yak-lafl›m›n gözden geçirilmesinde fieyhî Divan›’n› Tedkik adl› eseriyle de doçent olduktan sonra ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Math 22A | Alg ebre lin eaire et a ne 1 Devoir num ero 5 ...

Math 22A | Alg ebre lin eaire et a ne 1 Devoir num ero 5 ...

1 = X2 X; P 2 = X3 X; P 3 = X4 X) est une base de F, c’est donc une famille libre de R 4[X]. On la compl ete pour avoir une base de R 4[X]. Soit P 4 = 1;P 5 = X. Alors, P 1;P 2;P 3;P 4;P 5 sont tous de degr es distincts. Ils sont lin eairement ind ependants. Or dimR 4[X] = 5, donc P 1;P 2;P 3;P 4;P 5 forment une base de R 4[X]. Soit H= Vect(P 4;P 5) = Vect(1;X), alors Fet Hsont suppl ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Correction contrôle de mathématiques

Correction contrôle de mathématiques

Du jeudi 22 janvier 2015 Exercice1 Résolution graphique (5 points) 1) Df = [?5; 5] 2) f(?3) = ?1,5 et f(0) = 1,5 3) 3 a deux antécédents : 1 et 2,5 car f(1) = 3 et f(2,5) = 3 4) On a le tableau de variation suivant : x f(x) ?5 ?2 1,75 5 1 ?2 3,5 ?1 5) Résoudre les équations et l’inéquation suivante : a) f(x) = 1 : on cherche les abscisses des points d’intersection entre ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES - Bayer

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES - Bayer

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES // Pour les allées de Parcs, Jardins et Trottoirs (PJT), Cimetières, Voiries // Pour les sites industriels // Pour les voies ferrées

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Le Val D’Or

Le Val D’Or

Le Val D’Or 42 rue Joseph Coste 66110 Amelie les Bains Téléphone: 04.68. 39. 07. 18 Mobile: 06.11535158 Email: [email protected] LE PAVILLON Dans un quartier calme, à 150 m du centre-ville et à 8-10 minutes des Thermes à pied.DESCRIPTIF Appartement de type FI bis dans un pavillon comprenant: 6 appartements identiques 3 en rez-de-chaussée, 3 au 1 er étage. 1 ER ETAGE DU PAVILLON Une ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Jabra Speak 710 Speakerphone portable haut de gamme doté d ...

Jabra Speak 710 Speakerphone portable haut de gamme doté d ...

Jabra Speak 710 Speakerphone portable haut de gamme doté d’un son exceptionnel pour les conférences téléphoniques et la musique Un son immersif pour les appels et la musique Microphone omnidirectionnel haute performance équipé d’un haut-parleur hi-fi. Possibilité d’appairer deux unités Speak 710 pour une expérience stéréo exceptionnelle. Connectivité plug-and-play intuitive ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
VE 710 v15 - support.decathlon.fr

VE 710 v15 - support.decathlon.fr

%how dkhduw udwh prqlwru &hlqwxuh fduglriuptxhqfhpqwuh &lqwxuyq fduglriuhfxhqflyphwur +hu]iuhtxhq]phvvjxuw &lqwxud fduglriuhtxhq]lphwur

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
NETTOyANT BIOCIDE MOussANT POuR EXTERIEuR

NETTOyANT BIOCIDE MOussANT POuR EXTERIEuR

710 PROPRIETEs : • ALTACID ANTIMOussANT est préventif ou curatif et possède un effet durable. • Détruit lichens, algues et autres verdissures... • ALTACID ANTIMOussANT pénètre au cœur des micro-organismes pour les neutraliser et les détruire. • Le support traité se nettoie avec la pluie sur plusieurs semaines ou mois. • Peut s'appliquer sur tous types de matériaux ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

Wi-Fi Normes Wi-Fi • IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Débits pris en charge • 802.11ac : 6,5 à 1 733 Mbit/s (MCS0 à MCS9, NSS = 1 à 4 pour VHT20/40/80)

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
710

710

DIEPAT/16-710-979 du 20/06/2016 MISE EN ŒUVRE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) DANS L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE Références : Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat - Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
710 - 0710-0711 FR 710

710 - 0710-0711 FR 710

710 PALETTE PLASTIQUE MÉDIUM Remise par quantit é - - 10 % - 15 % 1 - 9 10 - 29 30 + Modèle Charge sur rack maxi Poids Palette médium, sans renfort 500 kg 11 kg A172831 50,00 45,00 42,50 Palette médium, 3 renforts acier (renfort Ø 21,3 mm, épaisseur 1,5 mm) 900 kg 14 kg A172830 60,25 54,22 51,21 3 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr Palette médium Smart Euro - Sur semelles - PEhD ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PENGARUH WAKTU SPUTTERING TERHADAP PENINGKATAN KETAHANAN ...

PENGARUH WAKTU SPUTTERING TERHADAP PENINGKATAN KETAHANAN ...

terhadap korosi karena lapisan oksida yang kuat dan mudah terbentuk pada permukaan. Oleh karena daya tahannya terhadap korosi, maka aluminium sering dilapiskan pada besi, baja atau logam lainnya untuk membentuklapisanoksida[4]. Dalam penelitian ini dipilih metode sputtering, karena metode ini memiliki keunggulan dibandingkan metode deposisi ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Tutorial on Symmetrical Components - SEL Home

Tutorial on Symmetrical Components - SEL Home

Tutorial on Symmetrical Components Part 2: Answer Key Ariana Amberg and Alex Rangel, ... Once the system is solved in the symmetrical component domain, the results can be transformed back to the phase domain. The topic of symmetrical components is very broad and can take considerable time to cover in depth. A summary of important points is included in this introduction, although it is highly ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SOME QUICK POINTS FOR SOLVING PROBLEMS ON 3-PH ...

SOME QUICK POINTS FOR SOLVING PROBLEMS ON 3-PH ...

Convert the load to -load by star-delta conversion, and repeat the case above. 7. Primary in Y, Secondary in , Unbalanced load in This is a degenerate case, and no unique solution can be found for computing the pri-mary line currents from the secondary line currents (Try to nd out WHY). 8. Primary in Y, Secondary in , Unbalanced load in Y

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Chapter 08 Methods of Analysis - ????

Chapter 08 Methods of Analysis - ????

Chapter 08 Methods of Analysis Source: Circuit Analysis: Theory and Practice Delmar Cengage Learning C-C Tsai 2 Source Conversion Mesh Analysis Nodal Analysis Delta-Wye ( -Y) Conversion Bridge Networks Outline. 2 C-C Tsai 3 Linear and Nonlinear V-I Curves Ohm’ Law I = V / R R is fixed I V / R R may be thermistor or photocell C-C Tsai 4 Constant Current Sources Maintains same current in ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
3 Unbalanced Systems - Sakshi

3 Unbalanced Systems - Sakshi

The three phase three wire unbalanced system can be solved by any one of the following methods. i) Star to Delta conversion method ii) Loop or Mesh analysis method. iii) Milliman’s Method STAR TO DELTA CONNECTION: Star to Delta conversion method is used to solve 3?, 3 wire unbalanced system. Let us consider the 3 ? star connection without ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]