Osmanl

FTR Yeni Hali

FTR Yeni Hali

Yaz›?ma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Tunç Alp Kalyon, Eski Osmanl› Sokak 8/4 Mecidiyeköy, ‹stanbul, Türkiye Tel: 0212 347 09 19 Faks: 0212 347 00 27 E-posta: [email protected] Kabul Tarihi: Ekim 2007 Giri? Akupunktur en eski tedavi yöntemlerinden biri olup yakla?›k 2-3 bin y›ldan beri uygulanmaktad›r. Günümüze ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
OSMANLI DÖNEM?NDE P?RLEVGANDA/TA?KENT KAZASI’NDA TASAVVUF ...

OSMANLI DÖNEM?NDE P?RLEVGANDA/TA?KENT KAZASI’NDA TASAVVUF ...

7 Ömer L tfi Barkan, “Osmanl? ?mparatorlu?unda Bir ?skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vak?flar ve Temlikler I, ?stilâ Devirlerinin Kolonizatör T rk Dervi?leri ve Zâviyeler”, Vak?flar Dergisi (VD), S. 2, ( 2006), s. 294-297. 8 Kç kda?, ayn? yer. 9 Yusuf Kç kda?, “Osmanl? Döneminde Konya’n?n Tasavvufi Hayat?na K?sa Bir Bak??”, Konya ?ehri’nin Fizikî ve ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Yabanci Dilim Turkce 1 - accessibleplaces.maharashtra.gov.in

Yabanci Dilim Turkce 1 - accessibleplaces.maharashtra.gov.in

yabanci dilim turkce 1 sanat tarihi bölümü nedir mesle?i hakk?nda bilgi. osmanl?’y? kim y?kt? osmanl?’y? atatürk y?kmad? yalan?. turkish grammar exercise book b1 b2 learn turkish study. f?st?kl? ekler ve saveur Ödülü cafe fernando – yemek. zaman? olmayanlar ?çin uzaktan e?itim kariyer yolculu?u. yÖs Ç?km?? tüm soru ve cevaplar? yÖs rehberi. kolay yoldan ?ngilizce nas?l Ö ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Modernle?en Sanayiye Ayak Uydurmak: Osmanl? Irak’?nda ...

Modernle?en Sanayiye Ayak Uydurmak: Osmanl? Irak’?nda ...

Dr.Burcu Kurt ?stanbul Teknik Üniversitesi- ?stanbul Öz: Bu makale Osmanl? ?mparatorlu?u’nda sanayide modernlemenin e?itim alan?ndaki etkilerini Irak’ta kurulan sanayi mekteplerini ele alarak incelemektedir. Makalede Osmanl?’n?n son dönemindeki sanayileme gayretlerinin, Irak vilayetlerinde ortaya nedenleri, ç?k? ekli ve etkileri üzerin de durulmakta ve bu gayretin Irak ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
AKSARAY'IN TAR?H? ÖNEM? VAKIFLARI

AKSARAY

Fatih, Aksaray ve çevresinde Karaman o?ullar? taraftarl???n? azaltmak, yeni fethetti?i ?stanbul'da Trk ekseriyetini temin etmek gibi iki tarafl? bir siyaset takip ederek Aksaray‘dan birçok mfessir, muhaddis, âlim ve mutasavv?f ile halktan yzlerce aile alarak ?stanbul'a yerle?tirmi?, ?stanbul'un bugnk Aksaray mahallesi o zaman kurulmu?tur. Aksaray Osmanl? ?mparatorlu?u ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KADIN VE TOPLUMSAL C?NS?YET ÇALI?MALARI YÜKSEK L?SANS ...

KADIN VE TOPLUMSAL C?NS?YET ÇALI?MALARI YÜKSEK L?SANS ...

Sancar, S. (2010) ?mkans?z ?ktidar, ?stanbul: Metis Yay?nlar?. Sancar, S (2011) Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzy?la Girerken Türkiye’de Feminist Ele?tirinin Birikimi, ?stanbul: Koç Üniversitesi Yay?nlar?. Saraçgil, Ay?e (2004) Bukalemun Erkek: Osmanl? ?mparatorlu?u’nda ve Türkiye

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ORTHOGRAPHIC PROBLEMS OF THE UZBEK POETRY OF AFGHANISTAN

ORTHOGRAPHIC PROBLEMS OF THE UZBEK POETRY OF AFGHANISTAN

Tacikistan’da Kiril alfabesi kullan?lmaktad?r. Çin hâkimiyetindeki Do?u T rkistan Muhtar Cumhuriyeti’ndeki Uygur T rkleri ise tarihî Ça?atay ve Osmanl? yaz? sistemiyle hiç ilgisi olmayan Arap kökenli bir alfabe kullanmaktad?rlar. B tn bunlar? dikkate ald???m?zda diyebiliriz ki Klasik Do?u (Ça?atay) T rk yaz? gelene?ini hem alfabe hem de yaz?m yön nden yaln?zca G ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
2014 tarih - Pegem.Net

2014 tarih - Pegem.Net

2014 kpss ?t?r onularlaorularla tarih 2 0 1 3 kpss ’d e soru 85 ak?c? ayr?nt?l? güncel konu anlat?mlar? örnekler yorumlar uyar?lar pratik bilgiler ösym tarz?nda özgün sorular ve aç?klamalar? osmanl? siyasi tarihi ça?da türk ve dünya tarihi

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
2019-2020 E??T?M Ö?RET?M YILI BAHAR DÖNEM? TAR?H ANAB?L?M ...

2019-2020 E??T?M Ö?RET?M YILI BAHAR DÖNEM? TAR?H ANAB?L?M ...

?ran Tarihi G. Bolat TAR 528 XIV-XVI. Yüz Y?llar Osmanl? Maliyesi Ö. TOK 11 TAR 50118.00-18.50 TAR 550 Milli Mücadele Tarihi N. Altuncuo?lu 6 Cum. Dön. Sosyal Tarih H.Z. Kapç? TAR522 Türkistan Tarihi E. Yoska TAR 528 XIV-XVI. Yüz Y?llar Osmanl? Maliyesi Ö. TOK TAR 5020 Farsça ?brahim Y?ld?r?m 12 TAR519.00-19.50 Türkiye Cum 10 Selçuklu Tarihi M. Kapanahin TAR 536.Tar N ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Türk Ebru Tarihi’nde Ustalar ve Üslup De?i?imi

Türk Ebru Tarihi’nde Ustalar ve Üslup De?i?imi

Türk Ebru Tarihi’nde Ustalar ve Üslup De?i?imi Hicabi Gülgen Öz Türk süsleme sanatlar?ndan biri olan Ebru’nun, mevcut verilere göre tarihi XV – XVI. yüzy?llara dayanmaktad?r. XX. yüzy?l sonlar?na kadar Hat ve Cild sanatlar?n?n bir yan kolu olarak yap?la gelen Ebru, son çeyrek as?rda müstakil bir sanat hüviyeti kazanm?t?r. Osmanl? devlet ve toplum hayat?nda ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
6 aral?k 2019 cuma 5. Oturum 6. Oturum

6 aral?k 2019 cuma 5. Oturum 6. Oturum

Muallim Naci’nin Beykoz’la ili?kisi doç. dr. mehmet m. Yorulmazlar Marmara Üniversitesi Geç Osmanl?dan Günümüze Beykoz Kulüpleri ORHAN VEL? KANIK SALONU /15:30 - 17:00 10. Oturum BeYkOz’da tOPlumsal haYat ORHAN VEL? KANIK SALONU / 09:30 - 11:00 Moderatör: doç. dr. murat ?entürk doç. dr. ay?en ?at?ro?lu ?stanbul ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Türkiye ?ktisat Kongresini Aç? Söylevi ?zmir ... - DEU

Türkiye ?ktisat Kongresini Aç? Söylevi ?zmir ... - DEU

Örne?in Yavuz Sultan Selim, Fatih’in açt??? bat? cephesini sa?lamlat?rmakla beraber; bütün Asya’y? birletirerek büyük bir ?slâm ?mparatorlu?u meydana getirmek üzere böyle bir siyasî meslek izledi. Ana unsuru bunun arkas?ndan dolat?rd?. Kanuni Süleyman her iki cepheyi en üst derecede geniletmek, bütün Bahr-i Sefid’i (Akdeniz) bir Osmanl? havuzu haline getirmek ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Deli Kurt Hüseyin Nihal Ats?z Historical

Deli Kurt Hüseyin Nihal Ats?z Historical

Deli Kurt by Hüseyin Nihal Ats?z Historical Books «Deli Kurt», Osmanl? tarihinde Y?ld?r?m Bayaz?d'dan sonra «?ehzadeler Kavgas?» diye an?lan devrin tarihî bir roman?d?r. Bir bak?ma göre de «Bozkurtlar»da ba?layan Orta Asya'daki hayat kavgas?n?n yeni vatan Anadolu'da devam?d?r. ?ehzadeler aras?nda süren ve tafsilât? henüz yeterince ayd?nlanmam?? bulunan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Mustafa KARA· - isamveri.org

Mustafa KARA· - isamveri.org

TÜRKÇE K?TAPLAR Bil ki hismillah dilun misb6hzdur Hem meanf gencimin n?i:ftôhzdur KemilJ Ümmi (XV.yy.) Mustafa KARA· ÖZET toplumunun zihniyetini çözebitmek ve yorum/ayabilmek yapilmas? gereken i?lerden biri de bu toplumda ya?ayan insanlar?n olan ilgi ve ili?kilerini mercek alt?na almakt?r. Bu makalede Osmanl? Devletinin ilk yüzy?llar?nda gerek halk, gerekse aydzn kesimde ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Osmanl?ca Tapu Terimleri Sözlü?ü

Osmanl?ca Tapu Terimleri Sözlü?ü

Osmanl?ca Tapu Terimleri Sözlü?ü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü?ü web sitesinde yay?nlanm??t?r (https://hizmetbelgesi.tkgm.gov.tr)

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
AHMED CEVDET PA?A - Esgici

AHMED CEVDET PA?A - Esgici

PEYGAMBERLER ve HAL?FELER TAR?H? EKS?KS?Z 1. ve 2. .C?LD B?RARADA Sadele?tiren ve Bask?ya Haz?rlayan: Metîn Muhsin BOZKURT Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Osmanl?ca okutman?) Önsöz - Takriz: AHMED DAVUDO?LU Yüksek ?slâm Enstitüsü Eski Müdürü Ç?LE TAYINLARI Beyazsaray Kitapç?lar Çar??s? No: 14 Beyaz?t - ?stanbul Tel: 22 99 94 . AHMED CEVDET PA?A ve ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
BA KURTLARIN TAR ?H?, BA ?KURT DESTANLARI VE BUNLARIN ÜZER ...

BA KURTLARIN TAR ?H?, BA ?KURT DESTANLARI VE BUNLARIN ÜZER ...

kazand?. 1755’de Ruslar?n, Türk topraklar?na yerle ?tirilmeleri üzerine bir 11 A.N.Kurat, Rusya Tarihi, 2. bask?, Ankara 1987, s.225; Togan, a.g.m., s.330. 12 Evliya Çelebi de Ba ?kurtlar? görmü ve onlar?n gayet mütevazi Müslümanlar oldu ?unu zikretmi ?tir. Hatta Ba ?kurtlar?n, Osmanl? Devleti’nin s?n?rlar?n? ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Osmanl› Bankac›l›¤› Üzerine Bir Kaynak Taramas›

Osmanl› Bankac›l›¤› Üzerine Bir Kaynak Taramas›

ki Kurt Grunwald ve O. Ronall Joachim’in birlikte haz?rlad?klar? “Galata Bankerleri” ile ilgili makale6, di?eri ise bu bankerler grubu içerisinde yera-lan büyük banker ailelerinden Camondolar üzerine Nora ?eni ve Sophie Le Tarnec’in birlikte haz?rlad?klar? çal??mad?r.7 b- Türkçe Olarak Haz?rlanan Kaynaklar ba- Kitaplar

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Mihri?ah Valide Sultan - veysel dikme

Mihri?ah Valide Sultan - veysel dikme

Mihri?ahValideSultan Mihri?ah Valide Sultan (1745 - 16 Ekim 1805[1]), Osmanl??mparatorlu?u'nunvalidesultan?,Padi?ahIII. Selim'inannesiveIII.Mustafa'?ne?i.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
XVII-XIX. Yüzy?llarda Osmanl? Dönemi Konut Mimarisinde ?ç ...

XVII-XIX. Yüzy?llarda Osmanl? Dönemi Konut Mimarisinde ?ç ...

ana kadar yap?lan bilimsel çal??malar?n ço?u belli bir bölge ve yöre (Birgi, Milas, Saf - ranbolu, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Kayseri, Erzurum vb.) üzerine ara?t?rmalar olup; korunmas?, kentsel dokudaki yeri, tarihsel geli?imi, mimari özellikleri, plan tipleri, iç mekânlar?n?n incelenmesi ve bezemeler üzerinedir. Bahsedilen çal??ma konular?n - dan farkl? olarak bu makale

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Türkiye’deki Yabanc? ve Az?nl?k Okullar?

Türkiye’deki Yabanc? ve Az?nl?k Okullar?

?stanbul’daki Amerikan Bord Heyeti’nde görev alan 3 Amerikal? personel, hala ABCFM’nin resmi sorumluluklar?n? ta??maktad?r. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanl? ?mparatorlu?u’nun etnik-din sisteminden radikal bir biçimde farkl? olarak, laik prensipler üzerine kurulmas?yla beraber Amerikan Bord Heyeti, Birinci Dünya Sava??’nda ve sonras?nda nüfusu iyice azalan ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi

Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi

Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi Sorumlusu. Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi Erzurumlu Emrah Literature Museum Library 533 Edebiyat merak?na tahsis edilmi? kütüphanemize kitabesi bulunamad??? için sanat tarihi uzmanlar?n?n binan?n malzemesinden ve mimari ?eklinden hareketle 16. yüzy?la tarihlendirdikleri eski Osmanl? hamam? mekân olmu?tur. Halk ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Antikça?’da Politik Bir Arena ya da “Armenia”

Antikça?’da Politik Bir Arena ya da “Armenia”

r?na uygun bulmu?lard?r.4 Bu anlamda divide et empire politikas?yla, öncelikle Osmanl?’dan geride kalan topraklarda Müslim ya da gayr-? Müslim halka “az?nl?k”5 durumunda olduk-lar? hissi olu?turularak, ortaya at?lan fikirler medya ve bas?n araçlar?yla desteklenmi?, böylece gayr-? Müslim topluluklar yönetime kar??t hale getirilmi? ve “müstevlilerin” ken-di ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SANAY? DEVR?M? OSMANLI ?MPARATORLU?U’NDA NEDEN BA?LAMADI?

SANAY? DEVR?M? OSMANLI ?MPARATORLU?U’NDA NEDEN BA?LAMADI?

Sanayi Devrimi’nin balad??? ülke olan ?ngiltere, devrimin kazan?mlar? sayesinde, ekonomik ve siyasi anlamda dünyan?n en güçlü ülkelerinden birisi olmutur. Osmanl? ?mparatorlu?u, Sanayi Devrimi’ne giden süreçte dönemin en güçlü ülkelerinden birisi olmas?na ra?men sürece en son dahil olan ülkelerden birisi olmutur. Bu durumun temelinde, geleneksel ekonomik ve ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Yabanc? Dil Olarak Türkçe Ö?retimi

Yabanc? Dil Olarak Türkçe Ö?retimi

Anton Tien, A Turkish Grammar, Containing also Dialogues and Terms Connected With the Army, Navy, Military Drill, Diplomatic and Social Life (Sosyal Ya?am, Diplomasi ve Ordu ile ?li?kili Diyalog ve Terimler ?çeren Türk Dil Bilgisi)..... 48 V. H. Hagopian, Ottoman Turkish Conversation Grammar (Osmanl? Türkçesi . Konu?ma Dilinin Dil Bilgisi) ..... 48 V. H. Hagopian, Key to the Ottoman ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND KANEM ...

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND KANEM ...

Journal of African History, Vol. 10, No. 1 (1969), 24. 3. Cengiz Orhonlu, “Osmanl?-Bornu Münasebetine Aid Belgeler,”?stanbul Edebiyat Fakültesi Matbaas?, Say? 21, (Mart, 1969): 121. 4. Orhonlu, “Osmanl?-Bornu,” 121. 2 . Belgeler,” used ten archival documents from the . Mühimme Defteri . B. G. Martin the main African historian in the English language during the second half of ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KANUN? SULTAN SÜLEYMAN DÖNEM? (1520 – 1. Avusturya Kral? ...

KANUN? SULTAN SÜLEYMAN DÖNEM? (1520 – 1. Avusturya Kral? ...

Kanuni Sultan Süleyman 1538 ile 1553 y?llar? aras?nda Hindistan’a toplam dört deniz seferi düzenledi, ancak bu seferler baar?s?zl?kla sonuçland?. Hint seferlerinin baar?s?zl?kla sonuçlanmas?n?n temel nedenleri ise: a. Osmanl? Devleti’nin okyanuslara dayan?kl? gemilere sahip olmamas?, b. Hint Seferlerine gereken önemin verilmemesi, c. Hindistan’a yard?m için giden ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KANUN? SULTAN SÜLEYMAN DEVR OSMANLI DEVLET K YAPI (1520-1566)

KANUN? SULTAN SÜLEYMAN DEVR OSMANLI DEVLET K YAPI (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman 26 ya??nda tahta geçmi? ve 46 y?l saltanat sürmü?tür. Saltanat süresince Osmanl? ordular? Avrupa, Asya ve Afrika k?talar?nda birçok muharebeler yapm?? ve kazan?lan zaferlerle imparatorluk arazisi büyük geni?lemeler kaydetmi?tir. XVI.yy. da ?uurlu ve uyan?k bir devlet idaresi mevcuttur. Devlet do?al s?n?rlar?na ula?t?r?lm??t?r1 Bu ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KANUN? SULTAN SÜLEYMAN’IN 1532 RUZNÂMES?

KANUN? SULTAN SÜLEYMAN’IN 1532 RUZNÂMES?

Kanuni Sultan Süleyman’?n 1532 Tarihli Alman Seferi Ruznâmesi 169 Kanuni Süleyman, 25 Nisan 1532’de ordusuyla birlikte ?stanbul’dan yola ç?kt?. Sultan?n as?l amac?, Ferdinand’a destek veren Alman imparatoru V. Karl ile bir meydan sava?? yapmakt?. Osmanl? askerleri Viyana yolunu açan Güns’e (Köseg) kadar ilerlediler. Ama sultan ne V. Karl ve ne de karde?i Ferdinand ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SELÇUKLU ve OSMANLI ANADOLU’SUNDA AHú/úøú N SOSYO-EKONOMú ...

SELÇUKLU ve OSMANLI ANADOLU’SUNDA AHú/úøú N SOSYO-EKONOMú ...

Halifesi Nâs×r Lidînillah (1180-1225) zaman×nda siyasi bir otoriteye baùlanm×üW×r. Zaman içinde üretime yönelik bir içerik de kazanan Ahilik Osmanl× úmparatorluùu’nda esnaf örgütlerinin iç iüleyiülerini düzenleyen ve iktisadi yaüam× biçimlendiren baüO×ca teükilat haline dönüümüütür.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]