Www Osim Ro

Projektiranje vodoopskrbnih sustava - grad.hr

Projektiranje vodoopskrbnih sustava - grad.hr

Maksimalna dnevna potrošnja, Q max,dn, je mjerodavna za hidrauli?ko dimenzioniranje: vodozahvata crpnih stanica (za sve vodoopskrbne sustave osim potisnih) ure?aja za kondicioniranje vode vodosprema glavnih dovodnih cjevovoda koji povezuju ove objekte

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTRI RESORTA ZELENA LAGUNA KRAJ PORE?A

SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTRI RESORTA ZELENA LAGUNA KRAJ PORE?A

osnovan je 1965. godine u uvali Molindrio južno od Pore?a. Njemu su gravitirali gosti iz tadašnjeg turisti?kog naselja Zelena laguna i obilovao je ponudom sportova na moru. Tih se godina ulagalo znatna sredstva, osim u rekonstrukciju postoje?ih i izgradnju novih objekata, u izgradnju sportskih terena i nabavku sportske opreme

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ZAKON - Agroklub.com

ZAKON - Agroklub.com

2. uzgoj uzgojno valjanoga rasplodnog podmlatka goveda, svinja, ovaca, koza, konja, kuni?a, peradi i selekcioniranih matica p?ela, 3. držanje uzgojno valjanih rasplodnih grla izvornih i zašti?enih pasmina, 4. proizvodnju umati?ene ždrebadi toplokrvnih pasmina (osim lipicanske) i pasmine hrvatski hladnokrvnjak,

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
OSIGURANJE - HANFA

OSIGURANJE - HANFA

OSIGURANJE / 3 Osim termina društvo za osiguranje možete nai?i i na izraze osiguratelj, osiguravatelj, pružatelj osiguranja, osiguravaju?e društvo itd., pri ?emu svi imaju isto zna?enje. U ovoj brošuri koristi se naziv društvo za osiguranje, kako stoji i u Zakonu o osiguranju. va o ugovoru o osiguranju

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
TRACO

TRACO

Uloga izmenjiva?a je prenos toplote od jednog fluida ka drugom, a toplota prelazi veoma lako kroz tanke zidove koji odvajaju fluide. Profilisanost plo?a, osim što daje ?vrsto?u i krutost, pove?ava i stepen prenosa toplote od toplijeg fluida ka metalnom zidu i od zida ka drugom fluidu.Tokom procesa razmene toplote temperatura primarnog ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
OBAVIJEST O SMRTNOM SLU?AJU

OBAVIJEST O SMRTNOM SLU?AJU

najbližima, a oni ?e vijest širiti dalje. Osim tradicionalne usmene predaje i isticanja osmrtnice u javnom prostoru te oglasa u novinama, danas je sve više onih koji se odlu?uju na SMS i mail poruke, jer se njima u kratkom vremenu ,mogu obavijesti velik broj ljudi. OSMRTNICE

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Scanned Document

Scanned Document

STATISTICKI ANEKS za 2009. godinu Podaci o pojedinim vrstama imovine, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih - iznosi u hiljadama dinara 447 461 462 463 530 Obaveze za dividende i ucesce u dobiti Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potrazni promet bez pocetnog stanja) Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA: SEMINARI

PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA: SEMINARI

PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA: SEMINARI OP?E UPUTE Da biste uspješno ispunili obveze vezane uz seminar, osim redovitog sudjelovanja na satu, potrebno je: Pripremiti i održati dogovoreni seminar, te predati pisani materijal o seminarskoj temi (sažetak u Wordu) o Prilikom prezentiranja seminara, planirajte potrošiti oko 30 minuta na

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Kratka povijest bolesti - elektronickeknjige.com

Kratka povijest bolesti - elektronickeknjige.com

KRATKA POVIJEST BOLESTI I. lije?im samo stvarnost hommagei – strogo zabranjeni ugravirao sam na drvenu plo?icu zakucao je iznad vrata male ordinacije na granici ?ujnosti nalijepio fluorescentnu sli?icu eustahijeve trube ?iji su ventili pritisnuti do trilera a zatim legao pod stol na kojem nije bilo ni?eg osim do bola ugo?enog stetoskopa

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PITANJA I ZADACI - Naslovnica

PITANJA I ZADACI - Naslovnica

pitanja i zadaci koja služe kako za pripremanje nau?nika tako i za polaganje kontrolnog i pomo?ni?kog ispita . Osim što pruža mogu?nost ujedna?avanja sadržaja i težine ispitnih pitanja za pomo?ni?ki ispit ovaj katalog može poslužiti i pri izradu izvedbenih programa naukovanja u nastavnim predmetima

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PITANJA I ZADACI ZA POMO?NI?KI ISPIT Zanimanje

PITANJA I ZADACI ZA POMO?NI?KI ISPIT Zanimanje

majstorskih pomo?nika izradili smo pitanja i zada?e za pripremanje nau?nika za pristupanje pomo?ni?kom ispitu. Ovaj katalog, osim što pruža mogu?nost ujedna?avanja težine ispitnih pitanja za pomo?ni?ki ispit, može poslužiti za izradu izvedbenih programa naukovanja, a može biti i koristan i kao podloga za

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
INTERAKTIVNA ANALIZA KOMBINIRANOG NA?INA TEMELJENJA

INTERAKTIVNA ANALIZA KOMBINIRANOG NA?INA TEMELJENJA

DUBOKO TEMELJENJE Duboko temeljenje je svako ono temeljenje pri kojem je dubina temeljena D f > 4B, gdje je B širina temeljne stope, ispod najniže kote gra?evine koju temelj nosi, a uspravno se optere?enje na tlo, osim preko dodirnog pritiska temeljne plohe, prenosi barem dijelom i trenjem po plaštu tijela ugra?enog u tlo (Slika 6.).

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Ugovor o poslovnoj suradnji i uklju?enju u informacijski ...

Ugovor o poslovnoj suradnji i uklju?enju u informacijski ...

Ugovor o poslovnoj suradnji i uklju?enju u informacijski sustav ePošta za elektroni?ku razmjenu podataka . 3) Povjerljivi podaci se ne mogu koristiti, osim u svrhe odre?ene ovim Ugovorom, bez prethodnog izri?itog pisanog pristanka druge ugovorne strane te ?e ugovorne strane poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi se zaštitila njihova povjerljivost, odnosno iste ne?e upotrijebiti ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA, oblast VIRUSOLOGIJA

MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA, oblast VIRUSOLOGIJA

SPECIJALISTI?KA NASTAVA Školska 2019-2020. godina MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA, oblast VIRUSOLOGIJA Predavanja iz virusologije po?inju prema rasporedu specijalisti?ke nastave iz Medicinske mikrobiologije, 02.12.2019. * Nastava po?inje u 9:30h, osim kada je druga?ije nazna?eno (poslednja kolona u tabeli).

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
ŠTI?ENJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA S

ŠTI?ENJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA S

Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Šti?enje energetskih transformatora s dijeljenim otpornikom za maloomsko uzemljenje izra?en pod vodstvom mentora Izv. prof. dr. sc. Predrag Mari? i sumentora Dino Masle moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izri?ito priznati navo?enjem ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Ontario Structure Inspection Manual (OSIM)

Ontario Structure Inspection Manual (OSIM)

The Structure Rehabilitation Manual. Culvert - Any bridge that is embedded in fill and is used to convey water, pedestrians or animals through it. Defect - An identifiable, unwanted condition that was not part of the original intent of design. Detailed Visual Inspection - An element by element visual assessment of material defects,

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
OD ISTOG PISCA - DELFI knjižare

OD ISTOG PISCA - DELFI knjižare

no mesto. Sede u pesak i zagleda se u horizont, ali nije ugledao ništa osim onog što je navikao da vi?a: plavo nebo i okean. Razo?aran, zaputi se u obližnje ribarsko naselje da se raspita o ostrvu s hramom. „Aaa, to je bilo davno, još u doba kad su moji ?ukun ­ dedovi ovde živeli“, re?e mu jedan stari ribar. „Onda je

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
JAVNA PRIZNANJA ZA NARO?ITE USPJEHE I PROMOCIJU ŽUPANIJE

JAVNA PRIZNANJA ZA NARO?ITE USPJEHE I PROMOCIJU ŽUPANIJE

na kojoj su predstavljena najbolje ocijenjena vina naše županije. Javna ustanova Zeleni prsten Zagreba?ke županije, ve? tradicionalno, održala je manifestaciju „Kosci za kosce“, ovoga puta na turisti?kom gospodarstvu Šimanovi? u Donjoj Zden?ini. Osim navedenoga, u posjetu Županiji bila je delegacija kosovskog Instituta za javnu ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Perl Bak VELIKI TALAS - diogenpro.com

Perl Bak VELIKI TALAS - diogenpro.com

vidjeli, osim iz daljine. Katkada, uve?e, starac bi izašao iz kapije svoga dvorca i zastao bi gledaju?i na more. Onda su mogli da ga vide kako se opire o svoj štap, a njegova bi se bijela brada lelujala na vjetru. Živio je u svom dvorcu iza visoke ograde od isprepletenog bambusa, na okruglom brežuljku izvan sela. Ni Kino ni Džijo nikada ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
U ZNAKU V - knjizara.com

U ZNAKU V - knjizara.com

A gde je tek Prava krv , Vampirski dnevnici Osim toga, vampir je, to bi se reklo, na e gore list, tako da e tu biti sigurno tu ta i tma dobrih tekstova I sve tako. 6 Goran Skrobonja E sad: sâm sam ve mnogo puta pisao o vampirima toliko, ak, da sam se posle novele Sveti rat zarekao da im se vi e ne u vra ati i predo io sebi i svima koji su eleli da me slu aju kako posle nje nemam o vampirima ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Top knjige - os-ludbreg.skole.hr

Top knjige - os-ludbreg.skole.hr

Vampirski dnevnici (Vampire diaries) L.J. Smith – Elena GIlbert ledena je kraljica škole. Djevojke bi htjele biti poput nje, de?ki bi htjeli biti s njom… svi osim novog u?enika Stefana. Kada Stefan do?e u školu, Elena se ponada da bi upravo on mogao biti

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Bitka kod Bistrice Lesne - Miroslav Krleža - Seminarski ...

Bitka kod Bistrice Lesne - Miroslav Krleža - Seminarski ...

bio vezan za prvi svjetski rat i malogra?anski rat. Zbirka pripovijedaka Hrvatski bog mars snažna je slika ratnog bezumlja i tragi?nih sudbina ljudi. Osim ratne novelistike zna?ajan je i ciklus Krležinih drama s ratnom tematikom Vu?ijak, U logoru. Umro je krajem 1981. godine. Ostala najve?a djela su mu Na rubu pameti, Povratak Filipa ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
TEORIJA NIZOVA - ?????

TEORIJA NIZOVA - ?????

Tre´ci deo ?cine zadaci predvid¯eni za ve?zbu, sa re?senjima ili uputstvima. Osim na klasi?cnu teoriju, u delu Brojni nizovi se ukazuje i na povezanost nizova sa drugim pojmovima iz razli?citih oblasti matematike. Autor sma-tra da je upravo u ovakvom povezivanju, kao i u prezentovanim primerima i zadacima, glavna prednost ove knjige nad ostalom literaturom koja se bavi istom ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE - repozitorij.efst.unist.hr

UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE - repozitorij.efst.unist.hr

Ugovor o osiguranju u našem je pravnom sustavu zakonski odredbe Odsjeka 27. ZOO-a, koji nosi naslov "Ugovor o osiguranju" primjenjuju se na sve vrste osiguranja osim na osiguranja koja sam zakon isklju?uje iz primjene, kao i osiguranja koja su ure?ena posebnim zakonima (opširnije, kom, k ?l. 923., infra). ZOO posebno ure?uje osiguranje ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
u vo?njaku Rezidbom do boljeg uroda lijeske

u vo?njaku Rezidbom do boljeg uroda lijeske

je potrebna ja?a i pažljivija rezidba. Osim redovitog uklanjanja izdanaka, ru?no ili pomo?u herbicida, u po?etku ve-getacije potrebno je ukloniti i sve mladi-ce koje izbijaju okomito i mogu zasjenji-vati krošnju. Ve? je u uvodu napomenu-to da je lijeski za dobar urod potrebno do-sta svjetla, tako da bi ove intervencije u

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
FUŠ – Film u školi vam predstavlja film ŠEGRT HLAPI?

FUŠ – Film u školi vam predstavlja film ŠEGRT HLAPI?

su likovi u crti?u predstavljeni kao miševi, dok su u izvornom djelu ljudi. Napokon, nakon stogodišnjice izlaska romana, snimljen je i prvi dugometražni igrani film ?ije se režije uhvatio Silvije Petranovi?. Silvije Petranovi? (1959., Nova Gradiška) diplomirao je filmsku režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Osim kao ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
JEDNA DOBRA A ZABORAVLJENA POMORSKA NOVELA

JEDNA DOBRA A ZABORAVLJENA POMORSKA NOVELA

Konopi se nategnuše, na palubi se sjene produžiše , a po krmi zaigra tanki vir pjene. Pred pramcem jedrenjaka, baš nad lijevim sidrom, digao se iz mora tanki jezik obale. Osim tog traka kopna ništa nije mutilo jednobojnost pustog horizonta. Nikakvog broda ni jedra na vidiku u toj kružnici ?ije je središte bio »Sveti Nikola«. 114

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Dubrovnik u romanu Matijaš Sandorf (1885.) francuskog ...

Dubrovnik u romanu Matijaš Sandorf (1885.) francuskog ...

Jules Verne novel Mathias Sandorf doctor Antekirtt Dubrovnik Gruž trabaccolo sailship Kao dijete sam s velikim žarom ?itao romane Julesa Vernea, pro?itavši gotovo cijeli izbor djela izdava?a „Otokar Keršovani“ iz Rijeke (objavljenih 1969. godine). Osim 70 – 80 romana (za mladež), Francuz Jules Verne (1828.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
KONTNI PLAN - TEB poslovno savjetovanje

KONTNI PLAN - TEB poslovno savjetovanje

TEB-ov analiti?ki kontni plan može se preuzeti na TEB-ovom web portalu na adresi: www.teb.hr, bez naknade. Osim ra?unovo?ama, ova je knjižica namijenjena revizorima, pore-znim stru?njacima, analiti?arima, planerima, kontrolerima, menadžerima, studentima i svima drugima koje zanima ra?unovodstvo.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
FILOZOFSKI FAKULTET SVEU?ILIŠTE U ZAGREBU ODSJEK ZA ...

FILOZOFSKI FAKULTET SVEU?ILIŠTE U ZAGREBU ODSJEK ZA ...

zadatak. Osim toga, socijalna inteligencija je prou?avana manje od drugih vrsta inteligencije, jer se ?ini da ju je najteže teorijski i empirijski odvojiti od drugih (Mayer i Geher, 1996, prema Roberts, Zeidner i Matthew, 2003). I u Sternbergovoj teoriji socijalna inteligencija zauzima svoje mjesto. Sternberg

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]