Zp Obrazec

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K

Bezbednosniot pra{alnik obrazec-,,A”, pokraj podatocite od ~lenot 5 na ovoj pravilnik, sodr`i i podatoci za: y) lica postari od 18 godini koi `iveat so liceto vo isto doma}instvo - ime i prezime; - datum i mesto na ra|awe; - dr`avjanstvo (vklu~uvajki i dvojno/pove}e dr`avjanstva); - edinstven mati~en broj na gra|aninot; i) roditelite na kandidatot i za roditelite na negoviot bra~en drugar ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SOCIALNA ZAKONODAJA V CESTNEM PROMETU Uredba (ES) št. 561 ...

SOCIALNA ZAKONODAJA V CESTNEM PROMETU Uredba (ES) št. 561 ...

Zadeva: Obrazec potrdila o dejavnostih, oblikovan v skladu s Sklepom Komisije (2009/959/EU) z dne 14. decembra 2009 o spremembi Odlo?be Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu. ?lena: 11(3) in 13 Direktive 2006/22/ES Pristop, ki ga je treba uporabiti: Ta obrazec se ne zahteva za dejavnosti, ki se jih lahko zapiše na tahograf. Glavni vir ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Obrazec 8 205 Za Obdobni Pregled - thepopculturecompany.com

Obrazec 8 205 Za Obdobni Pregled - thepopculturecompany.com

obrazec 8 205 za obdobni pregled is within reach in our digital library an online admission to it is set as public so you can download it instantly. Our digital library saves in multipart countries, allowing you to get the most less latency era to download any of our books like this one. Merely said, the obrazec 8 205 za obdobni pregled is universally compatible subsequent to any devices to ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE Obrazec SS

STOPANSKA BANKA AD SKOPJE Obrazec SS

STOPANSKA BANKA AD SKOPJE Obrazec SS 1 vo 000 denari. Red. br. Opis Iznos 1 2: 3; 1 Uplateni i zapi{ani obi~ni i nekumulativni prioritetni akcii i premija vrz osnova na ovie akcii 3,511,242 1.1 Nominalna vrednost : 3,511,242 2 Rezervi i zadr`ana dobivka ili zaguba 3,984,148 2.1: Rezerven fond 709,890: 2.2 Zadr`ana dobivka ograni~ena za raspredelba na akcionerite: 3,274,258 2.3: Akumulirana ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
DE Budzetski korisnici nov obrazec-3 - 13 ???????

DE Budzetski korisnici nov obrazec-3 - 13 ???????

????? ?? ????????? _JUDG OC 13 NOEMVRI SKOPJE_____ ??????, ??????? ? ??????? _ul.Nikola Trimpare br.17a tel.3162-073 ?????? ?? ?-?????_____ ????????? ??????? ???? _4030979118431_____ ??????? ???????? ?? ??????? ?????????? ?? ??????????? ?? ???????? ?? ??????? ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
POTRDILO O OPRAVLJENI DEJAVNOSTI v šol. letu (20 ur / 24 ...

POTRDILO O OPRAVLJENI DEJAVNOSTI v šol. letu (20 ur / 24 ...

PRILOGA 6: Potrdilo o opravljeni dejavnosti (20 ur / 24 ur po izbiri dijaka) POTRDILO O OPRAVLJENI DEJAVNOSTI v šol. letu _____ (20 ur ... dejavnostjo nadomestil 24 ur interesne dejavnosti po izbiri dijaka, ki jo je organizirala šola. V _____, _____ Podpis staršev: _____ Dijaki oddajo izpolnjen in potrjen obrazec razredniku najkasneje do 22. aprila. Author: manja Created Date: 9/2/2012 8:59 ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
UNIVERZITET ????????? SV. KIRIL I METODIJ ?????????? ?? ...

UNIVERZITET ????????? SV. KIRIL I METODIJ ?????????? ?? ...

Potvrda za uplateni 750 denari, so cel na doznaka: IKSA na UKIM za Ma{inski fakultet - Skopje Uplatata se vr{i na obrazec PP 50 i treba da gi sodr`i slednite podatoci: Naziv na prima~ot: Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje Banka na prima~ot: NBRM Smetka: 100 0000000630 95 Iznos: 750 den. Smetka na buxetski korisnik: 1600103689 788 18 Prihodna {ifra: 723012 41 Na~in: 2 . ???????

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Potrebni dokumenti pri podnesuvawe na

Potrebni dokumenti pri podnesuvawe na

Soglasno ~len 38 od Zakonot za tutun i tutunski proizvodi (,, Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,, br. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 i 53/11) proizvoditelot odnosno uvoznikot na tutunski proizvodi e dol`en na propi{an obrazec da podnese barawe do Ministerstvoto za ekonomija za zapi{uvawe vo Registerot na marki na tutunski

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Revidiranite finansiski izvestai za 2015 godina

Revidiranite finansiski izvestai za 2015 godina

Spored obrazec za Tekovna sostojba izdadena od Centralen registar na RM, sostojbata na akcionerskata kniga so 31.12.2015. godina, i bele{ka broj 15/1 kon finansiskite izve{tai , vkupnata glavnina na AD iznesuva 314.319.230,00 denari.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
DE Budzetski korisnici nov obrazec-4 - 13 ???????

DE Budzetski korisnici nov obrazec-4 - 13 ???????

????? ?? ????????? JUDG OC 13 NOEMVRI SKOPJE_____ ??????, ??????? ? ??????? _ul.Nikola Trimpare br.17a tel.3162-073__ ?????? ?? ?-?????_____ ????????? ??????? ???? _4030979118431_____

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Obrazec: ZO-1 FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA

Obrazec: ZO-1 FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA

Obrazec: ZO-1 FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA PRIJAVA - ODJAVA (ZO - 1) ZA [email protected] ZDRAVSTVENO OSIGURUVAWE 1. PODATOCI ZA OBVRZNIKOT ZA UPLATA NA PRIDONES Registarski broj [ifra na dejnosta Data na po~etok so rabota Mati~en broj Naziv Adresa - - Dano~en broj @ i r o - s m e t k a 2. PODATOCI ZA OSIGURENIKOT - - 0 0

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM - ALEA PORTAL

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM - ALEA PORTAL

8,203 Napotnica za predhodni (specialni) zdravstveni pregled z zdravniškim spri?evalom Obrazec je VELJAVEN po dogovoru s predstavniki RSK do izdaje novih obrazcev, nato bo ukinjen. Objava popravka Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v Uradnem listu RS se pri?akuje v prvi polovici marca 2003.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN ...

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN ...

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA ... znesek storitve programa zdravstvenih kolonij v višini 204,00 EUR na otroka. (ustrezno ozna?i) Dokazilo, ki je priloga obrazca: odlo?ba o otroškem dodatku za teko?e koledarsko leto 2017. Glede na Javni razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški, s strani MO ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
www.vrtec-jarse.si ORAZE ŠT. 1 – PREDRA?UN ŠT.

www.vrtec-jarse.si ORAZE ŠT. 1 – PREDRA?UN ŠT.

Obrazec 4,7 - potni nalog za prevoz oseb – A5 KOM 20 Obrazec 0,14 – ovoj za spise KOM 50 Obrazec 0,44 –kuverta s povratnico za vro?anje po ZUP, A5 KOM 1200 Obrazec 0,37 – list odsotnosti, A5 KOM 100 Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled KOM 20 Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
I Z V E [ T A J - stat.gov.mk

I Z V E [ T A J - stat.gov.mk

ku}en bro j I Z V E [ T A J ZA OSTVARENOTO PROIZVODSTVO OD RANI POSEVI I OVO[JE VO 2015 GODINA Podatocite se odnesuvaat na sopstvenoto proizvodstvo odkoristenite povr{ini,spored sostojbata na posevite i ovo{jeto na 15 avgust 2015 godina. Obrazec 3E.32a popolnuva statistika

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
UPRAVA ZA IMOTNO-PRAVNI RABOTI

UPRAVA ZA IMOTNO-PRAVNI RABOTI

(obrazec br.4) DO MINISTERSTVO ZA FINANSII-Uprava za imotno-pravni raboti-Oddelenie za upravna postapka vo Op{tina _____ B A R A W E za privatizacija na grade`no zemji{te vo dr`avna sopstvenost na koe

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
UPRAVA ZA IMOTNO-PRAVNI RABOTI

UPRAVA ZA IMOTNO-PRAVNI RABOTI

(obrazec br.5) DO MINISTERSTVO ZA FINANSII-Uprava za imotno-pravni raboti-Oddelenie za upravna postapka vo Op{tina _____ B A R A W E za privatizacija na grade`no zemji{te vo dr`avna sopstvenost na koe

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Obrazec UOK Republika Makedonija GODI[EN STATISTI^KI IZVE ...

Obrazec UOK Republika Makedonija GODI[EN STATISTI^KI IZVE ...

Ako vo sostav na u~ili{teto postojat paralelki za vozrasni, toga{ za niv se popolnuva Obrazec U-O-V-K. Statisti~kiot izve{taj se popolnuva vo 2 primeroka od koi eden primerok u~ili{teto zadr`uva za sebe, a 1 primerok ispra}a do regionalnoto oddelenie na Dr`avniot zavod za statistika od kade {to se dobieni obrascite i toa vedna{ po

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Zvláštní vydání ?asopisu Chata? & chalupá? v roce 2020

Zvláštní vydání ?asopisu Chata? & chalupá? v roce 2020

Polygrafické údaje rozsah publikace: 52 stran sazební obrazec strany: 175 × 242 mm ?istý formát strany na spad: 200 × 270 mm blok: 4/4, 60 g/m2 LWC

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
OBRAZEC ZA PROCENKA NA FISKALNITE IMPLIKACII

OBRAZEC ZA PROCENKA NA FISKALNITE IMPLIKACII

OBRAZEC ZA PROCENKA NA FISKALNITE IMPLIKACII NA PREDLOG PROPISITE I OP[TITE AKTI DOSTAVENI DO VLADATA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA ZA NIVNO USVOJUVAWE ? ? ? ? 1. Naziv na predlogot: Predlog za donesuvawe na Zakon za ?????????? ? ??????????? ?? ??????? ?? javnite nabavki so Predlog na zakon 2. Ministerstvo / organ ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NARO?ILA MALE ...

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NARO?ILA MALE ...

7. obrazec »Referen?ni posel ponudnika« 8. obrazec »Izjava – tehni?ne zmogljivosti« 9. obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za gospodarski subjekt« 10. obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za ?lane organov in zastopnikov gospodarskega subjekta« 11. obrazec »Soglasje ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN ...

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN ...

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA ... znesek storitve programa zdravstvenih kolonij v višini 204,00 EUR na otroka. (ustrezno ozna?i) Dokazilo, ki je priloga obrazca: odlo?ba o otroškem dodatku za teko?e koledarsko leto 2017. Glede na Javni razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški, s strani MO ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
cms.siel.si

cms.siel.si

2 Stopnja izobrazbe od I — 9 (Družbeni dogovor o temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe, Ur. l. SFRJ, št. 29/80) 3 Standardna klasifikacija poklicev (Ur. l. RS, št. 28197) 4 Koda, ki jo za delovno mesto uporablja delodajalec OBR. 8.205 Obrazec je predpisan z Uradnim listom RS, St. 87/02 in 29/03. Ponatis prepovedan!

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Free Download Here

Free Download Here

Naziv in sedež delodajalca Davöna številka Gospodarska dejavnost Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled , kraj rojstva (priimek, dekliški priimek ... obrazec 8.205

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
*SITE DUKUMENTI VO KOPIJA TREBA DA BIDAT ZAVERENI KAJ NOTAR*

*SITE DUKUMENTI VO KOPIJA TREBA DA BIDAT ZAVERENI KAJ NOTAR*

Zavoen materi jal ,, medicinski pribor za ednokratna ili pove}ekratna upotreba Dokaz za stru~en kadar so soodvetno sredno obrazovanie (M1/M2 obrazec, dogovor za rabota, uverenie za zavr{eno sredno u~ili{te od oblasta na farmacijata, medicinata ili stomatologijata, dokaz za polo`en stru~en ispit i kopija od li~na karta)

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Obrazec C.52 Dr`aven zavod za statistika TRIMESE^EN IZVE ...

Obrazec C.52 Dr`aven zavod za statistika TRIMESE^EN IZVE ...

ZA NABAVNI CENI NA REPRODUKCIONIOT MATERIJAL, SREDSTVATA ZA RABOTA I USLUGITE VO ZEMJODELSTVOTO, za _____ trimese~je od 2014 godina (popolnuva statistika) Podatocite {to se pribiraat so ovoj obrazec pretstavuvaat individualni podatoci, za{titeni so Zakonot za dr`avnata statistika i }e se koristat isklu~ivo za statisti~ki celi

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK - krivogastani.com

PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK - krivogastani.com

Popolnuva Agencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija 1. pretpladne 2. popladne 3. dvokratno 4. vo smeni Agencija za vrabotuvawe na Republika Makedonija Obrazec PPR 1. ne e potrebno 2.da _____ godini nkv pkv kv vkv nsp ssp v{p vsp

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
SVET KNJIGE - Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska ...

SVET KNJIGE - Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska ...

naslov [email protected] oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravo?asno, ?e je poslano pred iztekom odstopnega roka.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
EKONOMSKO PRAVEN KONSALTING FV

EKONOMSKO PRAVEN KONSALTING FV

IZVE[TAJ ZA [email protected] DANOK Obrazec “DD-I“ - 15.02.2018 godina NOVINI VO ZAKONSKITE PROPISI Zakon za izvr{uvawe na Buxetot za 2018 god. Zakon za personalniot danok na dohod Zakon za platen promet Zakon za smetkovodstvo za buxeti i buxetski korisnici Predlog izmeni na Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na delovni zgradi na RM

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
PRIJAVA - pravdiko.mk

PRIJAVA - pravdiko.mk

za ispolnuvawe na minimalno tehni^kite uslovi za vr[ewe na trgovija i zapo^nuvawe so rabota na [email protected] ili drug deloven objekt ... obrazec-3 author: fob

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]