Moderne Vreemde Talen Havo Examenblad-PDF Free Download

moderne vreemde talen havo Examenblad

2020 | 15 views | 35 Pages | 816.47 KB

Engels en Frans onderzocht. De ERK-niveauspecificatie in eerdere syllabi was gebaseerd op de uitkomst van de zogenaamde Koppelingsonderzoeken, uitgevoerd in 2005 (Duits, Engels en Frans) en 2006 (Arabisch, Turks, Spaans en Russisch) door Cito en SLO2. Bij deze onderzoeken was indertijd een groot aantal experts uit Nederland betrokken.moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
Voorwoord 6
Inleiding 8
1 Het examenprogramma 10
2 Toetsspecificatie 12
2 1 Niveaubeschrijving van de examens in perspectief van het Europees
Referentiekader 12
2 2 Algemene beheersingsniveaus globale en gedetailleerde descriptoren 15
2 3 Vraagvormen 19
2 4 Teksten 19
2 5 De beoordeling van de prestaties van de kandidaten 19
3 Het Europees Referentiekader en Taalprofielen 20
3 1 Het Europees Referentiekader 20
3 2 Taalprofielen 23
4 Het centraal examen 25
Literatuur 26
Bijlage 1 Examenprogramma moderne vreemde talen en literatuur havo vwo 27
Bijlage 2 De plaats van de moderne vreemde talen in de profielen havo 29
Bijlage 3 Aanvullende informatie onderzoek Prestatiestandaarden voor het ERK in
het eindexamenjaar Een internationaal ijkingsonderzoek 30
Bijlage 4 Centrale examens moderne vreemde talen en de koppelingsonderzoeken33
pagina 3 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
Toelichting bij de titel van de deze syllabus
Deze syllabus geldt voor het centraal examen van het jaar 2016 Deze versie met
blauwe markeringen vervangt de syllabus 2016 die april 2014 op www examenblad nl
is gepubliceerd Syllabi voor de examenjaren v r 2016 wijken af van deze versie en
zijn per 2016 niet meer geldig
Verantwoording
2015 College voor Toetsen en Examens Utrecht
Alle rechten voorbehouden Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze hetzij elektronisch mechanisch door fotokopie n opnamen of
enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever
pagina 5 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
De minister heeft de examenprogramma s op hoofdlijnen vastgesteld In het
examenprogramma zijn de exameneenheden aangewezen waarover het centraal
examen CE zich uitstrekt het CE deel van het examenprogramma Het
examenprogramma geldt tot nader order
Het College voor Toetsen en Examens CvTE geeft in een syllabus die in beginsel
jaarlijks verschijnt een toelichting op het CE deel van het examenprogramma Behalve
een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen kan een syllabus
verdere informatie over het centraal examen bevatten bijvoorbeeld over een of meer
van de volgende onderwerpen specificaties van examenstof begrippenlijsten bekend
veronderstelde onderdelen van domeinen of exameneenheden die verplicht zijn op het
schoolexamen bekend veronderstelde voorkennis uit de onderbouw bijzondere
vormen van examinering zoals computerexamens voorbeeldopgaven toelichting op
de vraagstelling toegestane hulpmiddelen
Ten aanzien van de syllabus is nog het volgende op te merken De functie ervan is een
leraar in staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen
wel en niet gevraagd kan worden Naar zijn aard is een syllabus dus niet een volledig
gesloten en afgebakende beschrijving van alles wat op een examen zou kunnen
voorkomen Het is mogelijk al zal dat maar in beperkte mate voorkomen dat op een
CE ook iets aan de orde komt dat niet met zo veel woorden in deze syllabus staat
maar dat naar het algemeen gevoelen in het verlengde daarvan ligt
Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een
centraal examen voorbereiden Een syllabus kan ook behulpzaam zijn voor de
producenten van leermiddelen en voor nascholingsinstanties De syllabus is niet van
belang voor het schoolexamen Daarvoor zijn door de SLO handreikingen geproduceerd
die niet in deze uitgave zijn opgenomen
Deze syllabus geldt voor het examenjaar 2016 Syllabi van eerdere jaren zijn niet meer
geldig en kunnen van deze versie afwijken Voor het examenjaar 2017 wordt een
nieuwe syllabus vastgesteld
Het CvTE publiceert uitsluitend digitale versies van de syllabi Dit gebeurt via
Examenblad nl www examenblad nl de offici le website voor de examens in het
voortgezet onderwijs
In de syllabi 2016 zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige syllabus voor het
examenjaar 2015 duidelijk zichtbaar De veranderingen zijn geel gemarkeerd In
uitzonderlijke gevallen kan een syllabus ook nader worden vastgesteld Dat betekent
dat een syllabus is aangepast die eerder al was vastgesteld en gepubliceerd op
Examenblad nl In dat geval worden wijzigingen blauw gemarkeerd Als alleen de
kopjes van een paragraaf of hoofdstuk gemarkeerd zijn dan gaat het bij de daarbij
behorende tekst om grotendeels nieuwe tekst
Een syllabus kan zo nodig ook tussentijds worden aangepast bijvoorbeeld als een in de
syllabus beschreven situatie feitelijk veranderd is De aan een centraal examen
voorafgaande Septembermededeling is dan het moment waarop dergelijke
veranderingen bekendgemaakt worden Kijkt u voor alle zekerheid jaarlijks in
september op Examenblad nl
Het CvTE stelt het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen vast
en de wijze waarop het centraal examen wordt afgenomen Deze vaststelling wordt
gepubliceerd in het rooster voor de centrale examens en in de Septembermededeling
Voor opmerkingen over syllabi houdt het CvTE zich steeds aanbevolen U kunt die
zenden aan info hetcvte nl of aan CvTE Postbus 315 3500 AH Utrecht
pagina 6 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens
Drs P J J Hendrikse
pagina 7 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
Voor u ligt de syllabus voor het centraal examen leesvaardigheid moderne vreemde
talen Deze syllabus wordt in april 2015 nader vastgesteld De reden hiervoor vormen
de uitkomsten van nieuw ERK1 onderzoek Prestatiestandaarden voor het
ERK in het eindexamenjaar Een internationaal ijkingsonderzoek Cito 2014 In het
genoemde onderzoek is opnieuw het ERK niveau van de centrale examens Duits
Engels en Frans onderzocht
De ERK niveauspecificatie in eerdere syllabi was gebaseerd op de uitkomst van de
zogenaamde Koppelingsonderzoeken uitgevoerd in 2005 Duits Engels en Frans en
2006 Arabisch Turks Spaans en Russisch door Cito en SLO2 Bij deze onderzoeken
was indertijd een groot aantal experts uit Nederland betrokken
Doordat de niveaubeschrijvingen in het ERK vrij algemeen zijn voor het domein
leesvaardigheid was het mogelijk dat experts van andere Europese landen en
internationale aanbieders van toetsen de niveaubeschrijvingen anders
interpreteerden dan Nederlandse experts Het nieuwe ERK onderzoek heeft met dit
gegeven rekening gehouden De groep experts bij het nieuwe onderzoek bestond per
taal Duits Engels en Frans uit experts van verschillende Europese landen inclusief
Nederland Hierdoor sluiten de uitkomsten van het nieuwe onderzoek beter aan op de
niveau inschattingen en beschrijvingen van toetsen in andere Europese landen
Opzet onderzoek en vertaling resultaten
In tegenstelling tot de zogenaamde Koppelingsonderzoeken is bij het nieuwe onderzoek
niet per opgave gekeken naar het ERK niveau In plaats daarvan hebben experts per
examen bepaald welk ERK niveau een examen heeft en hoeveel scorepunten een
kandidaat nodig heeft om aan te tonen het betreffende ERK niveau te hebben behaald
Deze ERK prestatie eis is soms gelijk aan de prestatie eis die CvTE stelt bij de
normering van het centraal examen In dat geval kan uitgaande van het nieuwe
onderzoek gesteld worden dat de kandidaat die een voldoende haalt voor het
betreffende examen minimaal het vastgestelde ERK niveau heeft voor de getoetste
vaardigheid Dit geldt ook bij die examens waarbij de ERK prestatie eis onder de CvTE
prestatie eis ligt In theorie is het bij deze examens zelfs mogelijk dat een kandidaat
die een voldoende voor het examen haalt op een hoger ERK niveau zit maar op basis
van het onderzoek kunnen we die conclusie niet trekken Bij sommige examens ligt de
ERK prestatie eis boven de CvTE prestatie eis Door de opzet van het nieuwe
onderzoek kan in die gevallen geen uitspraak gedaan worden over het ERK niveau dat
kandidaten halen met een cijfer 5 5 Het CvTE heeft echter de onderzoekers van Cito
gevraagd om nog een keer naar deze examens te kijken en een inschatting te maken
over de waarschijnlijkheid dat kandidaten bij het behalen van een 5 5 wel het
onderliggende ERK niveau3 hebben behaald
Niveaubeschrijvingen in deze syllabus
In deze syllabus wordt bij de niveaubeschrijvingen van de examens Duits Engels en
Frans uitgegaan van het nieuwe onderzoek van Cito en de aanvullende informatie die
onderzoekers van Cito over mogelijke lagere ERK niveaus per examen hebben
gegeven Dit betekent niet dat de daadwerkelijke moeilijkheidsgraad van de centrale
examens moderne vreemde talen gaat veranderen Wel is het zo dat het CvTE
verwacht dat door de betrokkenheid van Europese experts bij dit onderzoek de ERK
Europees Referentiekader
Cito De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid moderne vreemde talen aan het
Europees Referentiekader Arnhem 2006
Cito De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid Arabisch Russisch Spaans en Turks
aan het Europees Referentiekader 2007
Met onderliggende ERK niveau wordt het ERK niveau bedoeld onder het vastgestelde ERK
niveau van het betreffende examen
pagina 8 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
niveau aanduidingen in deze syllabus meer in lijn liggen met die van toetsen in andere
Europese landen Dit zegt uiteraard niets over de kwaliteit van de eerdere
koppelingsonderzoeken waardoor deze onderzoeken als ondersteuning gebruikt
kunnen worden bij de niveaubeschrijvingen van de niet nieuw onderzochte talen
Voor de talenexamens die niet in het onderzoek zijn meegenomen zijn de oude
niveaubeschrijvingen uitgedrukt in verdeling van opgaven vergeleken met de oude
niveaubeschrijvingen van de examens die wel onderzocht zijn In het geval dat deze
n op n gelijk aan elkaar waren is ervan uitgegaan dat voor deze examens
dezelfde nieuwe beschrijving van het ERK niveau passend is als die van het betreffende
onderzochte examen
Bijvoorbeeld de ERK niveaubeschrijvingen van Frans havo Spaans havo en Arabisch
havo waren in voorgaande syllabi gelijk namelijk
Havo Frans Spaans Arabisch Overwegend B1 opgaven aangevuld
met A2 en B2 opgaven
Voor het examen Frans havo is in het nieuwe onderzoek opnieuw gekeken naar het
ERK niveau Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan voor dit examen daarom
een nieuwe beschrijving in deze syllabus worden opgenomen Omdat eerder is
vastgesteld dat de examens Spaans en Arabisch havo hetzelfde niveau als Frans havo
toetsen is voor deze twee talen voor havo dezelfde nieuwe beschrijving als voor Frans
havo opgenomen
Leeswijzer
Deze syllabus is als volgt opgebouwd
Hoofdstuk 1 gaat kort in op de globalisering van de examenprogramma s
Hoofdstuk 2 bevat de toetsspecificatie en gaat ook in op de beoordeling van de
prestaties van de kandidaten
Hoofdstuk 3 geeft een korte inleiding op het Europees Referentiekader en Taalprofielen
de Nederlandse uitwerking van het ERK
In hoofdstuk 4 tot slot wordt actuele informatie gegeven over de examens en
toegestane hulpmiddelen
Bijlage 1 bevat het examenprogramma
Bijlage 2 geeft een overzicht van de plaats van de talen in de profielen
Bijlage 3 geeft aanvullende informatie onderzoek Prestatiestandaarden voor het
ERK in het eindexamenjaar Een internationaal ijkingsonderzoek Cito 2013
Bijlage 4 bevat de voormalige ERK niveaubeschrijving per examen op basis van de
koppelingsonderzoeken
pagina 9 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
1 Het examenprogramma
In de nota Koers VO Koers VO 2003 stelde de toenmalige Minister van Onderwijs
Ik heb al eerder benadrukt dat ik de oplossing voor de knelpunten in het onderwijs
niet zoek in grote stelselwijzigingen Als we de leerling werkelijk centraal willen
stellen hebben de scholen meer ruimte nodig om maatwerk te kunnen leveren en naar
eigen inzichten te kunnen werken aan verbeteringen en vernieuwingen van hun
onderwijs Het is dan ook mijn ambitie om de scholen een grote vrijheid te geven en
hen in de positie te brengen om werkelijk een eigen beleid te voeren Koers VO
De nota Koers VO heeft in verschillende notities een verdere uitwerking gekregen E n
daarvan is de Uitwerkingsnotitie Examens Voortgezet Onderwijs december 2004 De
Minister ziet in de centrale examens een onmisbaar instrument voor de
kwaliteitswaarborging voor het onderwijs Dat houdt in dat de rijksoverheid in
samenspraak met het veld globale kaders stelt ten aanzien van wat jongeren ten
minste moeten leren Dit wordt in zeer globale eindtermen omschreven
Het examenprogramma voorziet NIET in gedetailleerde uitwerkingen daarmee
aangevend dat de scholen in principe veel vrijheid wordt geboden in het inrichten van
het lesprogramma Om echter de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is in
opdracht van de Minister voorzien in uitwerkingen van de eindexamenprogramma s in
de vorm van specificaties van de globale eindtermen
Hierbij wordt voor de moderne vreemde talen onderscheid gemaakt in enerzijds de
lees vaardigheid die in het centraal examen havo vwo ge xamineerd wordt en voor
50 het eindcijfer van de kandidaat bepaalt en anderzijds de vaardigheden die in het
schoolexamen worden ge xamineerd
De specificaties voor het centraal examen zijn onder de verantwoordelijkheid van het
College voor Toetsen en Examens tot stand gekomen en staan vervat in deze Syllabus
De specificaties van de eindtermen die in het schoolexamen worden ge xamineerd zijn
onder verantwoordelijkheid van SLO tot stand gekomen in de vorm van
Handreikingen In tegenstelling tot de Handreikingen van SLO heeft de Syllabus van
het College voor Toetsen en Examens een verplichtend karakter voor de inhoud en de
niveaus van het centraal examen
De specificaties voor alle vaardigheden zijn gebaseerd op de niveauaanduidingen van
het ERK en de Nederlandse uitwerking daarvan Taalprofielen zie hoofdstuk 4 voor de
verantwoording van Taalprofielen
Het nieuwe examenprogramma4 moderne vreemde talen bestaat uit de volgende
Leesvaardigheid A
Kijk en luistervaardigheid B
Gespreksvaardigheid C
Schrijfvaardigheden D
Literatuur E
Ori ntatie op studie en beroep F
Voor de volledige tekst van het examenprogramma mvt zie bijlage 1
pagina 10 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
Het centraal examen heeft betrekking op domein A leesvaardigheid De onderstaande
globale eindterm geldt zowel voor havo als vwo
Domein A Leesvaardigheid
1 De kandidaat kan
aangeven welke informatie relevant is gegeven een vaststaande behoefte
de hoofdgedachte van een tekst gedeelte aangeven
de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
relaties tussen delen van een tekst aangeven
conclusies trekken met betrekking tot intenties opvattingen en gevoelens van
Ondanks het feit dat de eindterm leesvaardigheid voor de havo en vwo examens
gelijkluidend is betekent dit niet dat de examens dezelfde moeilijkheidsgraad hebben
De specificaties per examen uitgaande van ERK niveaus in hoofdstuk 2 van de syllabi
havo en vwo laten zien dat dit ook niet het geval is5
Vergelijk hiervoor de syllabus havo en vwo
pagina 11 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
2 Toetsspecificatie
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod
de specificatie van de examens in termen van de niveaus van het Europese
Referentiekader
de specificatie van de examens leesvaardigheid in termen van het algemene
beheersingsniveau en de gedetailleerde descriptoren zoals geformuleerd in
Taalprofielen
vraagvormen in de examens
teksten in de examens
de beoordeling van de prestaties van de kandidaten
2 1 Niveaubeschrijving van de examens in perspectief van het Europees
Referentiekader
De onderstaande tabellen maken duidelijk op welk ERK niveau de centrale examens
Duits Engels en Frans havo in het onderzoek Prestatiestandaarden voor het
ERK in het eindexamenjaar Een internationaal ijkingsonderzoek Cito 2013 zijn
ingeschat en wat het verschil is tussen de CvTE prestatie eis voor het behalen van een
voldoende en de ERK prestatie eis voor het behalen van het onderzochte ERK niveau
HAVO Frans 2011
0 20 40 60 80 100
Niveaubeschrijving Duits havo
Het onderzochte centraal examen Duits havo 2012 is in het onderzoek door de experts
ingeschat als een B2 examen Om ook daadwerkelijk B2 te halen moeten
examenkandidaten 58 van de scorepunten behalen Voor het behalen van een
voldoende in 2012 had een kandidaat bij dit examen 60 van de scorepunten nodig
Omdat de centrale examens Duits havo van jaar tot jaar aan elkaar geijkt zijn en van
jaar tot jaar van examenkandidaten dezelfde prestatie voor een voldoende wordt
gevraagd geldt voor dit examen en de examens Duits havo in de toekomst
Met het behalen van een voldoende cijfer of hoger heeft de examenkandidaat voor de
getoetste vaardigheid6 in het centraal examen minimaal B2 behaald
Het betreft hier leesvaardigheid Omdat echter niet alle clusters en domeinen uit het ERK in de centrale examens
gedekt zijn is hier de omschrijving getoetste vaardigheid gekozen Het ERK kent een bredere spreiding aan
onderwerpen en teksten dan in de centrale examens moderne vreemde talen zijn opgenomen
pagina 12 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
pagina 13 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
Niveaubeschrijving Engels havo
Het onderzochte centraal examen Engels havo 2012 is in het onderzoek door de
experts ingeschat als een C1 examen Om ook daadwerkelijk C1 te halen moeten
examenkandidaten 73 van de scorepunten behalen Voor het behalen van een
voldoende in 2012 had een kandidaat bij dit examen 56 van de scorepunten nodig
Dat is aanmerkelijk minder dan de prestatie die voor het behalen van C1 nodig is
Voor de centrale examens Engels havo kan daarom niet gesteld worden dat een
examenkandidaat bij het behalen van een voldoende C1 heeft behaald voor de
getoetste vaardigheid Gezien de relatief grote afstand tussen beide cesuren CvTE
cesuur en C1 cesuur kan ook niet zonder meer aangenomen worden dat een
kandidaat bij het behalen van een voldoende B2 niveau heeft voor de getoetste
vaardigheid hoewel dit wel waarschijnlijk lijkt
Niveaubeschrijving Turks havo in relatie tot Engels havo
Op grond van de koppelingsonderzoeken in 2005 en 2006 is vastgesteld dat de
centrale examens Turks havo minimaal hetzelfde niveau toetsen als de centrale
examens Engels havo Voor deze examens kan dan ook gesteld worden dat
examenkandidaten bij het behalen van een voldoende cijfer waarschijnlijk B2 niveau
hebben voor de getoetste vaardigheid
Niveaubeschrijving Frans havo
Het onderzochte centraal examen Frans havo 2011 is in het onderzoek door de experts
ingeschat als een B1 examen Om ook daadwerkelijk B1 te halen moeten
examenkandidaten 59 van de scorepunten behalen Voor het behalen van een
voldoende in 2011 had een kandidaat bij dit examen 49 van de scorepunten nodig
Dat is minder dan de prestatie die voor het behalen van B1 nodig is
Voor de centrale examens Frans havo kan daarom niet gezegd worden dat een
examenkandidaat bij het behalen van een cijfer 5 5 B1 heeft behaald Wel kan gesteld
worden dat zo n examenkandidaat het onderliggende niveau A2 heeft behaald voor de
getoetste vaardigheid Het kleine verschil tussen de CvTE prestatie eis en de prestatie
eis voor B1 maakt een dergelijke uitspraak over het onderliggende ERK niveau A2
Voor het behalen van B1 is een ruime voldoende noodzakelijk voor de getoetste
vaardigheid zie hiervoor ook bijlage 3
Niveaubeschrijving Spaans en Arabisch havo in relatie tot Frans havo
Met de centrale examens Spaans havo en Arabisch havo toets het CvTE hetzelfde
niveau als met de centrale examens Frans havo Voor deze examens kan dan ook
gesteld worden dat de beschrijving zoals voor Frans havo opgenomen ook voor deze
examens geldt afgezien van de exacte percentages die uit het onderzoek zijn
overgenomen
Niveaubeschrijving Russisch havo in relatie tot Frans havo
Met de koppelingsonderzoeken in 2005 en 2006 is vastgesteld dat het centraal examen
Russisch havo iets makkelijker is dan het centraal examen Frans havo Op grond van
deze informatie kan gezegd worden dat een examenkandidaat bij het behalen van een
voldoende waarschijnlijkheid minimaal op niveau A2 zit voor de getoetste vaardigheid
N B Het CvTE heeft de opdracht het niveau van de centrale examens moderne
vreemde talen te handhaven Het doet dit door ervoor te zorgen dat van jaar tot jaar
examens worden vastgesteld van vergelijkbare moeilijkheidsgraad per taal en
schoolniveau De niveaubeschrijvingen van de centrale examens op basis van het
nieuwe ERK onderzoek veranderen niets aan de moeilijkheidsgraad van de examens
pagina 14 van 34
moderne vreemde talen havo syllabus centraal examen 2016 ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS
TURKS nadere vaststelling vanwege nieuw ERK onderzoek Cito 2014
Versie 2 juni 2015
2 2 Algemene beheersingsniveaus globale en gedetailleerde descriptoren
Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 1 is de specificatie van de globale eindterm voor
leesvaardigheid gebaseerd op het Europees Referentiekader7 Hierin zijn voor alle
vaardigheden per ERK niveau algemene beheersingsniveaus geformuleerd
Onderstaande beschrijvingen zijn hierop voor A2 tot en met C1 gebaseerd
Algemene beheersingsniveaus
Kan korte eenvoudige teksten lezen Kan gedetailleerde voorspelbare informatie
vinden in eenvoudige alledaagse teksten zoals advertenties menu s en
dienstregelingen Kan korte eenvoudige persoonlijke brieven begrijpen
Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse of aan
het werk gerelateerde taal Kan de beschrijving van gebeurtenissen gevoelens en
wensen in persoonlijke brieven begrijpen
Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen
waarbij de schrijvers een bijzondere attitude of standpunt innemen Kan eigentijds
literair proza begrijpen
Kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen en het gebruik van
verschillende stijlen onderkennen Kan specialistische artikelen en lange technische
instructies begrijpen zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op het eigen
Globale descriptoren
Uit de algemene beheersingsniveaus voor leesvaardigheid zijn descriptoren afgeleid
Dit zijn beschrijvingen van leesgedrag in bepaalde taalgebruikssituaties Deze
beschrijvingen in het ERK illustrative scales genoemd benoemen clusters van
functioneel taalgebruik Enerzijds dienen zij n et als uitputtend beschouwd te worden
anderzijds omvatten zij zoveel voorbeelden van functioneel taalgebruik dat ze als
leidraad kunnen dienen bij de specificatie van de centrale examens
We onderscheiden de volgende clusters
Correspondentie lezen
Ori nterend lezen
Lezen om informatie op te doen
Instructies lezen
Per cluster zijn per niveau globale en gedetailleerde descriptoren uitgewerkt
Gedetailleerde descriptoren
De globale descriptoren zijn uitgewerkt in gedetailleerde descriptoren can do
statements in het document Taalprofielen Deze can do statements worden aan een
niveauaanduiding gekoppeld van basisgebruiker van de vreemde taal A1 en A2 via
onafhankelijk gebruiker B1 B2 naar ervaren gebruiker C1 C2 8
Council of Europe 2001 Nederlandse Taalunie vertaling Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne
Vreemde Talen Leren Onderwijzen Beoordelen Den Haag 2008
Zie voor meer informatie over deze niveauaanduidingen Hoofdstuk 3
pagina 15 van 34


Related Books

moderne vreemde talen havo - Examenblad

moderne vreemde talen havo - Examenblad

Engels en Frans onderzocht. De ERK-niveauspecificatie in eerdere syllabi was gebaseerd op de uitkomst van de zogenaamde Koppelingsonderzoeken, uitgevoerd in 2005 (Duits, Engels en Frans) en 2006 (Arabisch, Turks, Spaans en Russisch) door Cito en SLO2. Bij deze onderzoeken was indertijd een groot aantal experts uit Nederland betrokken.

Continue Reading...
Borderline personality disorder: treatment approaches and ...

Borderline personality disorder: treatment approaches and ...

Borderline personality disorder is a disorder associated with significant morbidity, mortality and imparts a significant societal toll. The field of research into the pathophysiology, conceptualization and treatment approaches for borderline personality disorder is rapidly expanding. Once considered by many to be a diagnosis

Continue Reading...
Borderline Personality Disorder and Treatment Options

Borderline Personality Disorder and Treatment Options

Borderline Personality Disorder 3 Ø Borderline Personality Disorder (BPD): Instability of self-image, personal goals, interpersonal relationships and affects, accompanied by impulsivity, risk taking, and/or hostility (DSM-5, 2013) Ø BPD is marked by unstable moods, behavior, and relationships (NIMH, 2014).

Continue Reading...
Does schema therapy change schemas and symptoms? A ...

Does schema therapy change schemas and symptoms? A ...

Limited evidence for schema change with schema therapy in borderline personality disorder (BPD), with only three studies conducting correlational analyses. Evidence for schema and symptom change in other mental health disorders is sparse, and so use of

Continue Reading...
Group Schema Therapy - ISTOS

Group Schema Therapy - ISTOS

Group Schema Therapy Borderline Personality Disorder: a Catalyst to Mode Work Joan Farrell, Ph.D. Ida Shaw, M.A. Indiana University School of Medicine Center for BPD Treatment & Research BASE Consulting Group, LLP Schema Therapy Institute Midwest

Continue Reading...
Schema therapy for borderline personality disorder: A ...

Schema therapy for borderline personality disorder: A ...

RESEARCH ARTICLE Schema therapy for borderline personality disorder: A qualitative study of patients’ perceptions Yeow May Tan ID 1?*, Christopher W. Lee1,2?, Lynn E. Averbeck3‡, Odette ...

Continue Reading...
GROUP SCHEMA THERAPY FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDER PDF

GROUP SCHEMA THERAPY FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDER PDF

schema therapy for borderline personality disorder PDF may not make exciting reading, but group schema therapy for borderline personality disorder is packed with valuable instructions, information and warnings.

Continue Reading...
Schema therapy for CBT therapists who treat borderline ...

Schema therapy for CBT therapists who treat borderline ...

Dialectical behavior therapy, Schema therapy, and Cog-nitive therapy (Linehan & Kehrer 1993, Giesen-Bloo et al 2006; Davidson et al 2010). Although treatment of BPD is complicated, many CBT therapists can learn schema therapy principles and strategies used as an additional tool in the therapy. Schema therapy is a new integrative approach based on

Continue Reading...
Schema Therapy for Personality Disorders—A Review

Schema Therapy for Personality Disorders—A Review

Schema therapy (ST) with the schema mode approach is currently one of the major developments in CBT for personality disorders. The schema mode model includes both a general approach to treatment as well as specific variants for each personality disorder. The first specific mode model has been defined for borderline personal-ity disorder ...

Continue Reading...
GROUP SCHEMA THERAPY FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDER ...

GROUP SCHEMA THERAPY FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDER ...

GROUP SCHEMA THERAPY FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDER: THE EFFECTS OF THERAPY SPECIFIC FACTORS VERSUS NON-SPECIFIC FACTORS ON OUTCOME Emily Bastick Bachelor of Psychology (Honours) School of Psychology and Exercise Science Murdoch University, Western Australia This thesis is presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Psychology (Clinical), November 2017 ...

Continue Reading...