2. NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE THEMELORE MATEMATIKE-PDF Free Download

http://bedri-jaka.com/download/KAPITULLI_2.pdf

>>2. NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE THEMELORE MATEMATIKE-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

2. NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE THEMELORE MATEMATIKE

2. NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE THEMELORE MATEMATIKE

2. NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE THEMELORE MATEMATIKE 2.1. FORMIMI I NOCIONIT TË BASHKËSISË, ELEMENTEVE TË BASHKËSISË DHE NËNBASHKËSISË 1) Njëri ndër nocionet e para bazë, ku mbështeten njohuritë kryesore matematike, është të kuptuarit e bashkësisë . Ja disa nga fazat (etapat) e formimit të tij:

Continue Reading...
HYRJE NË FILOZOFI

HYRJE NË FILOZOFI

vetëdijshme janë: njohja shkencore dhe njohja filozofike. Lëndët, si: karakteristikat e njohjes shkencore, shkenca, metodat shkencore, kërkimi shkencor, sqarimi shkencor, teoria shkencore, ligjet shkencore etj. do t’i trajtojmë në pjesën e tretë të këtij libri. Prandaj këtu do të mjaftohemi ∗ Kapitulli i parë i librit Felsefeye Giriş (Hyrje në filozofi), Vadi Yay ınlar ...

Continue Reading...
Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës

Studimet e doktoratës mund të organizohen në njërën prej këtyre formave: l. Studimet e doktoratës për të cilat institucion përgjegjës është vetëm një njësi akademike ose Universiteti; 2. Studimet e përbashkëta të cilat i realizojnë dy a më shumë universitete, por vetëm një universitet është institucion përgjegjës;

Continue Reading...
F A K U L T E T I I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE ...

F A K U L T E T I I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE ...

- Puna kërkimoro-shkencore në sferën e mjedisit jetësor, që kërkon një shkallë të lartë të njohjes profesionale interdisiplinare në fushën e dhënë; - Të kuptuarit e ndikimeve të ndërsjella në ekonomi, çështjet sociale dhe ruajtja e mjedisit jetësor; Ndryshimi dhe plotësimi i pr ogrameve studimore 271 - Shkathtësitë e grumbullimit, përgatitjes, analizat dhe paraqitja e ...

Continue Reading...
F A K U L T E T I I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT ...

F A K U L T E T I I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT ...

Njohja e këtyre nocioneve, paraqet përparësi dhe mundësi më të madhe për vete dhe gjeneratat e ardhshme. Qëllimi i UEJL-së është t’ju ofrojë gjeneratave të ardhshme shanse më të mëdha, të cilat do t’ju mundësojnë të përsosen edhe më shumë për të qenë në nivel të njëjtë me kolegët e tyre të UE-së. 10. Rezultatet e nxënies së mësimit • Mësimi ju ...

Continue Reading...
Edukimi dhe zhvillimi në fëmijërinë e hershme (0-3 vjeç)

Edukimi dhe zhvillimi në fëmijërinë e hershme (0-3 vjeç)

1. Shkathtësitë e integruara gjuhësore O 2+2 6 2. Arti figurativ dhe kurrikulat e integruara O 3+2 7 3. Arti muzikor në kurrikulën e integruar O 3+2 7 4. Pedagogjia e mjedisit jetësor Z 2+1 5 5. Zhvillimi dhe zbatimi i kurrikulës Z 2+1 5 6. Lojërat ritmike Z 2+1 5 7. Lojërat në natyre Z 2+1 5 Gjithsej 12+6 30

Continue Reading...
SYLLABUS I LËNDËS: MBROJTJA E TRASHËGIMISË ARKITEKTURORE

SYLLABUS I LËNDËS: MBROJTJA E TRASHËGIMISË ARKITEKTURORE

Përshkrimi i lëndës Të kuptuarit e trashëgimisë arkitekturore dhe nocioneve në domenin e trashëgimisë kulturore dhe mbrojtjes: historia, ... njohja e mirë (rilevimi, hulumtimi, studimi, valorizimi) dhe qasja e drejtë dhe shkencore janë me rëndësi të veçantë për punën e mëtejme në definimin e nivelit të intervenimit, përcaktimin e kaheve të mbrojtjes, prezentimin optimal ...

Continue Reading...
Punim për gradën ‘Doktor’ në Gjuhësi

Punim për gradën ‘Doktor’ në Gjuhësi

0.2 Objektivat e studimit ... 5.1 Përkthimi i nocioneve specifike ndërkulturore ..... 174 5.2 Diskutime mbi transmetimin e shprehjeve kulturore në gjuhën e përkthimit..... 178 5.2.1 Idiomat..... 180 5.2.2 Proverbat..... 182 5.2.3 Njësitë frazeologjike..... 183 5.3 Transmetimi i shprehjeve idiomatike me vlerave të njëjtë kuptimore nga shqipja në anglisht..... 185 5.4 Humbja e ...

Continue Reading...
GJIMNAZI I GJUHËVE Hyrje - rks-gov.net

GJIMNAZI I GJUHËVE Hyrje - rks-gov.net

2 orë në javë, 74 orë në vit Hyrje Logjika, që nga lashtësia, është konsideruar çelës apo mjet për të hyrë në të gjitha fushat e dijes, në të gjitha shkencat. Këtë kuptim ajo e ka ruajtur, pak a shumë, deri në ditët e sotme. Lënda e studimit të Logjikës - nocioni, gjykimi, përfundimi, njohja, e vërteta,

Continue Reading...
LOGJIKË - rks-gov.net

LOGJIKË - rks-gov.net

(2 orë në javë, 66 orë në vit) HYRJE Logjika, që nga lashtësia, është konsideruar çelës apo mjet për të hyrë në të gjitha fushat e dijes, në të gjitha shkencat. Këtë kuptim ajo e ka ruajtur, pak a shumë, deri në ditët e sotme. Lënda e studimit të logjikës - nocioni, gjykimi, përfundimi, njohja, e

Continue Reading...
Pazarno poznavanje na stoki Arben Salihi

Pazarno poznavanje na stoki Arben Salihi

aspekti ekonomik. Është theksuar njohja e karakteristikave të mallrave, trajtimi i tyre nga prodhuesi deri te konsumatori. Kujdes i veçantë i është përkushtuar ambalazhit si “shitës i heshtur”, por edhe ruajtjes dhe transportit si rrathë metalike që janë të nevojshme të ruhet cilësia e produkteve. Përkufizimi i nocioneve është sipas rregullave të Republikës së ...

Continue Reading...