LUCRAREA DE LICEN??. INDICA?II DE REDACTARE-PDF Free Download

http://www.acse.pub.ro/wp-content/uploads/2013/03/licenta_guidelines.pdf

>>LUCRAREA DE LICEN??. INDICA?II DE REDACTARE-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

LUCRAREA DE LICEN??. INDICA?II DE REDACTARE

LUCRAREA DE LICEN??. INDICA?II DE REDACTARE

Cuprins Cuprinsul lucr?rii de licen?? con?ine toate titlurile capitolelor, sec?iunilor ?i subsec?iunilor, în ordinea în care acestea apar în lucrare (v. pag. 7). Se recomand? s? nu se prescurteze cuvintele "CAPITOL" ?i "SEC?IUNE" în cazul în care acestea sunt utilizate înainte de num?rul capitolului ?i al sec?iunii sau subsec?iunii respective. Uzual, aceste cuvinte se omit ...

Continue Reading...
ÎNDRUMAR PENTRU REDACTAREA LUCRARILOR DE LICEN ŢĂ ...

ÎNDRUMAR PENTRU REDACTAREA LUCRARILOR DE LICEN ŢĂ ...

Facult ăţii de Litere, con ţinând indica ţii specifice, aprobat ă în Consiliul Facult ăţii, care se poate consulta pe site-ul facultăţii. Aceasta con ţine: - perioadele de organizare a examenelor şi modul de organizare; - probele de examen, modul de susţinere şi media minim ă de promovare; - componen ţa comisiilor; - condiţiile de înscriere; - tematica. Examenul de licen ...

Continue Reading...
A LUCRĂRII DE LICENŢĂ - Grad de încredere ridicat

A LUCRĂRII DE LICENŢĂ - Grad de încredere ridicat

Partea II: Reguli de redactare a lucrării de licenţă Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. Formatul întregii lucrări este A4 (nu Letter), numărul de pagini fiind l a lucrarea de licenţă de 40-60 pagini A4 (exclusiv bibliografia şi anexele), cu următoarele elemente: a.

Continue Reading...
ÎNDRUMAR PENTRU REDACTAREA LUCRARILOR DE LICEN ŢĂ ŞI ...

ÎNDRUMAR PENTRU REDACTAREA LUCRARILOR DE LICEN ŢĂ ŞI ...

O lucrare de licen ţă trebuie s ă se înscrie în urm ătorii parametri: - 15% plagiat; - 20% originalitate. O lucrarea de diserta ţie trebuie s ă se înscrie în urm ătorii parametri: - 15% plagiat; - 30-40% originalitate. Dac ă o lucrare de licen ţă/diserta ţie nu se înscrie în ace şti parametri, va trebui ref ăcut ă.

Continue Reading...
Indica Ńii metodologice privind tehnoredactarea lucr ării ...

Indica Ńii metodologice privind tehnoredactarea lucr ării ...

Indica Ńii metodologice privind ... Num ărul n reprezint ă num ărul paginii din lucrarea de licen Ńă. Nu se numeroteaz ă paginile care cuprinde titlul lucr ării de licen Ńă. În interiorul lucr ării, capitolele încep de pe pagin ă nou ă, iar subcapitolele urmeaz ă în continuare (fiecare capitol va avea subcapitole). Title Indicatii metodologice privind tehoredactarea lucrariii ...

Continue Reading...
Ghid pentru elaborarea lucr ării de licen ţă

Ghid pentru elaborarea lucr ării de licen ţă

Ghid pentru elaborarea lucr ării de licen ţă Considera ţii generale 1) Lucrarea de licen ţă reprezint ă ultima activitate didactic ă sus ţinut ă de absolvent – candidat, marcând finalizarea studiilor academice. 2) Rolul proiectelor de licen ţă este de a sintetiza şi de a prezenta faptic, printr-un studiu de caz, competen ţele dobândite de absolvent şi conforme cu planul de ...

Continue Reading...
CERINŢE PRIVIND ELABORAREA , REDACTAREA ŞI PREZENTAREA ...

CERINŢE PRIVIND ELABORAREA , REDACTAREA ŞI PREZENTAREA ...

10. Lucrarea de licenţă/disertaţie se va depune în perioada afişată, depăşirea termenului anunţat ducând la suspendarea dreptului de susţinere a lucrării în sesiunea respectivă. 2. Redactarea lucrării de licenţă / disertaţie Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind între 50 şi 70.

Continue Reading...
GHID DE REDACTARE A TEZEI DE LICENŢĂ - unitbv.ro

GHID DE REDACTARE A TEZEI DE LICENŢĂ - unitbv.ro

Ghidul de față se adresează studenților din ultimul an de studiu care elaborează lucrarea de licenţă/disertație şi se doreşte a fi un sprijin pentru studenţi, fără a avea pretenţia de a fi un etalon la care toţi studenţii trebuie să se raporteze în mod necritic. Dimpotrivă, acest ghid este un model de la care studenţii sunt invitaţi „să se abată” în sens pozitiv ...

Continue Reading...
A LUCRĂRII DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE

A LUCRĂRII DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE

Partea II: Reguli de redactare a lucrării de licen ... Exemplu: privind includerea în lucrarea de licenţă a tabelelor: Titlul tabelului Tabel nr. 2.1 Sursa: Vătuiu T., Bazele informaticii economice, Ed. Privirea, Bucureşti, 2008, p. 35. g. Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea ...

Continue Reading...
Sfaturi pentru lucrarea

Sfaturi pentru lucrarea

Sfârsitul¸ acordului licen¸tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea acestei c˘ ar¸ti, va acorda˘ doar o licen¸ta limitat˘ a, neexclusiv˘ a si¸ netransferabil˘ a pentru utiliza-˘ rea personala. Aceast˘ ˘a licen¸t a nu permite republicarea, distribu¸tia,˘ transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea unor lucr˘ ari derivate, sau˘ folosirea în alte scopuri ...

Continue Reading...
ELABORAREA, REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

ELABORAREA, REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Partea II: Elaborarea lucrării de licenţă Lucrarea de licență este una din dovezile competenței profesionale care poate fi etalată în demersul obținerii unui loc de muncă . Se recomandă dezvoltarea unei activități de cercetare care să vizeze realizarea unei lucrări de licență, ale cărei principale caracteristici sunt: • Să reprezinte o abordare științifică bazată pe ...

Continue Reading...