Formular Për SYLLABUS Të Lëndës Parafillor-PDF Free Download

https://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Atdhe-Hykolli/Programi-parafillor-_1_.pdf.aspx

>>Formular Për SYLLABUS Të Lëndës Parafillor-PDF Free Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

Formular për SYLLABUS të Lëndës - uni-prizren.com

Formular për SYLLABUS të Lëndës - uni-prizren.com

matematike. Kuptimi i gjykimit dhe veprimet me gjykime Java e dytë: ... - Studenti ka të drejtë të merr pjesë në Koll. dhe ne Provim nga lënda, Matematika 2, kur vijueshmëria është së paku 80% nga numri i përgjithshëm i orëve të planifikuara për semestër. Java e njëmbëdhjetë: Ekuacionet dhe inekuacionet lineare me një të panjohur. Java e dymbëdhjetë: Zbatimi i zgjidhjes ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës

teorike dhe praktike ne njehsimin e rentes si dekursive po ashtu edhe anticipative - Do te ken njohuri te mjaftueshme teorike dhe praktike për huatë,amortizimin e huave si me anuitete te barabarta po ashtu edhe me anuitete të rrumbullaksuara - Do të njihen me metodat e shpenzimeve ekuivalente vjetore si dhe me metodat e përgjithëshme pë efektivitetin e investimeve Metodat e vlerësimit ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës

global, kronologjik, intuitiv, reflektiv etj. Studentët do të kenë mundësinë të analizojnë teoritë dhe qasjet kryesore kurrikulare dhe efektet e tyre në procesin e të nxënit dhe mësimdhënies së suksesshme dhe të promovojnë zhvillimin e të menduarit kritik dhe kreativ. Qëllimi i lëndës Të përpunohen e të mbarështohet bashkërisht me studentë, të arriturat dhe perspekti

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës FINANCAT DHE E DREJTA ...

Formular për SYLLABUS të Lëndës FINANCAT DHE E DREJTA ...

punim seminarik që ka të bëjë me ndonjërën prej çështjeve apo temave të trajtuara gjatë ligjëratave. Pjesa e punës së shkruar do të llogaritet në vlerësimin final të studentit. Metodat e vlerësimit: Colloquium dhe provim final. Vlerësimi i parë: 30% Vlerësimi i dytë 25% . 3 Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10% Vijimi i rregullt 5% Provimi final 30% Total 100% ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Metodologji e gjuhës shqipe Të dh ëna bazike t ë lënd ës Njësia akademike: Fakulteti i Edukimit Titulli i lëndës: Metodologji e gjuhës shqipe Niveli: Bachelor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: Viti i tretë semestri i VI Numri i orëve në javë: 2+1 Vlera në kredi – ECTS: 5 Koha / lokacioni: E enjte 12:30 -14:00 P/4 ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Java e parë: Paraqitja e programit dhe e burimeve të literaturës etj. Përkufizimi dhe objekti i LF;dallimet e saj nga letërsia për të rritur.-Letërsia e lexueshme nga fëmijët dhe të rinjtë. Nga fabulat e Ezopit deri tek La Fonteni. Java e dytë: Sharl Peró si themelues i përrallës letrare për fëmijë; analizë: Hirushja, Kësulëkuqja, Maçoku me çizme, Gishtua, E bukura dhe ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës ...

Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës ...

Ushtrime teorike 1 1/15 15 Punë praktike Konsultimet 1.5 1/15 22.5 Kollokfiume,seminare 2 2 4 Koha e studimit vetanak të studentit 3 3/15 45 Përgaditja përfundimtare për provim 3 4/2 24 Koha e kaluar në vlerësim Teste,provim final Projektet,prezentimet ,etj Totali Totali 141144140.5 00..550.5 Metodologjia e mësimëdhënies: Metodologjia e mësimëdhënies: ligjërata, ushtrime numerike ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Titulli i lëndës: Mekanika e fluideve Kodi: Niveli: Bachelor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: i dytë Numri i orëve në javë: 2+2 Vlera në kredi – ECTS: 6 Koha / lokacioni: 9.00 – 12.15 / Amfiteatër Mësimëdhënësi i lëndës: Mr.sc. Ismet Malsiu Detajet kontaktuese: Kabineti nr.1, tel. 044 225 208,

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës: BIZNESI ELEKTRONIK

Formular për SYLLABUS të Lëndës: BIZNESI ELEKTRONIK

zhvillimit të afarizmit në rrjeta kompjuterike. Gjithashtu, synojm që studentët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi të nevojshme për të përdorur Internetin për qëllime të zhvillimit të afarizmit në kushtet e ekonomisë së re dhe për të përdorur njohuritë e tyre në situata të ndryshme. 2 Rezultatet e pritura të nxënies: Studentët do të kuptojnë se sa është e ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Ushtrime: 1120 – 12. 50 . Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Dr.Skender Beqa Detajet kontaktuese: [email protected] Tel: 044/893 -433 Konsultimet: E enjte 8. 00-9. 00. 1 3. 00-1 4. 00. Qëllimet e lëndës: Tema e kësaj lënde ka për qëllim t’ju jap studentëve njohuritë themelore të . cilat do të shërbejnë si themel për profesionin e tyre si dhe për absorbim më të madh të ...

Continue Reading...
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Titulli i lëndës: Shkrim Akademik me metodologji të punës shkencore Niveli: BACHELLOR. Statusi lëndës: Zgjedhore Viti i studimeve: II - të; Semestri i III -të Numri i orëve në javë: 2+2 Vlera në kredi – ECTS: 4 Koha / lokacioni: Mësimëdhënësi i lëndës: Dr. Emin Kabashi Detajet kontaktuese: Përshkrimi i lëndës . Shkrimi akademik. përbën një prej kërkesave kryesore ...

Continue Reading...